Sammanställning av arbetsmiljöverkets stora undersökning 2011

9 oktober, 2012

I rapporten redovisas resultat från undersökningen 2011 och jämförelser med tidigare undersökningar. Resultaten för samtliga i undersökningen ingående frågor redovisas både på totalnivå och för kvinnor och män efter tre åldersgrupper. För ett urval av frågorna görs även redovisningen efter yrkes- och näringsgrensindelning samt efter socioekonomisk indelning. Förändringarna är i allmänhet inte stora mellan 2011 och 2009 och det finns inga resultat som avviker kraftfullt från undersökningen 2009.

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB sedan 1989 löpande gjort undersökningar om arbetsförhållandena inom svenskt arbetsliv genom att vartannat år ställa frågor till 10 000 – 16 000 personer.

I rapporten redovisas resultat från undersökningen 2011 och jämförelser med tidigare undersökningar. Resultaten för samtliga i undersökningen ingående frågor redovisas både på totalnivå och för kvinnor och män efter tre åldersgrupper. För ett urval av frågorna görs även redovisningen efter yrkes- och näringsgrensindelning samt efter socioekonomisk indelning.

De största positiva förändringarna mellan åren är förmodligen konsekvenser av en bättre konjunktur 2011 jämfört med 2009. Exempelvis upplevdes det som lättare år 2011 att få ett likvärdigt arbete utan att flytta och risken för förflyttning till annat arbeta liksom hoten om permitteringar upplevdes också ha minskat.

Det var en något lägre andel personer i åldern 50 år eller äldre som inte trodde sig kunna arbeta fram till sin ordinarie pensionsålder jämfört med 2009. Trenden sedan 2005 håller i sig. Samma åldersgrupp är också den som i högsta grad upplever sig ha ett mycket meningsfullt arbete, kvinnorna till nära 80 procent och männen till knappa 70 procent.

Den psykosociala arbetsmiljön har i några avseenden blivit bättre mellan 2009 och 2011. Det har till exempel blivit mindre vanligt för män att behöva dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem.

Män har i regel mindre ofta än kvinnorna besvär till följd av arbetet. Det har inte skett några större förändringar vad gäller kvinnors respektive mäns kroppsliga besvär sedan 2009. Andelen män och kvinnor som uppger sig ha påfrestande arbetsställningar ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Det vanligaste besväret som kvinnor upplever (varje vecka) är ont i övre delen av ryggen eller nacken, vilket 42 procent av kvinnorna upplever. För kvinnor har det också blivit något vanligare att varje vecka ha ont i höfter, ben, knän eller fötter. För män har det blivit något vanligare med besvär i nedre delen av ryggen, från 25 procent 2009 till 27 procent 2011. I övrigt har det inte skett några förändringar avseende kroppsliga besvär för kvinnor respektive män.

Exponering av fysikaliska och kemiska faktorer som till exempel buller, kyla, vibrationer, kemikalier och tobaksrök ligger mer eller mindre i nivå med 2009. Den vanligaste exponeringen som män utsätts för är buller (30 procent). För kvinnor är hudkontakt med vatten den vanligaste exponeringen (28 procent). För de faktorer där signifikanta skillnader kan påvisas mellan 2009 och 2011 har det skett en positiv utveckling och färre är exponerade.

Drygt hälften av kvinnorna och männen uppger att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats. 2011 uppgav fler unga män (16–29 år) och kvinnor i åldern 30–49 år att ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår på arbetsplatsen. Minst vanligt är detta bland unga kvinnor (16–29 år), där 32 procent uppger att detta bedrivs på arbetsplatsen.

Kvinnor har under den senaste 12 månadersperioden utsatts i större utsträckning än män för våld eller hot om våld, trakasserier grundat på kön och sexuella trakasserier från andra personer som till exempel kunder, patienter eller klienter.

Förändringar över längre tid
Nedan visas utvecklingen över lite längre tid för vissa arbetsmiljöfaktorer. Många frågor har ställts sedan 1989 och andra sedan 1995. När det gäller vissa frågeställningar har betydande förändringar skett medan de i andra fall varit en förhållandevis konstant situation eller upplevelse.

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.