Förtydligande information till de nya föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och hygieniska gränsvärden

7 november, 2012

Den 1 juli 2012 trädde två nya föreskrifter i kraft avseende hantering av kemikalier. De nya föreskrifterna är AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden och AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverket har nu publicerat en vägledning och en mer kortfattad broschyr till de nya föreskrifterna.

På länkarna nedan finner Ni publikationerna:

Broschyr Kemiska arbetsmiljörisker, ADI296
Vägledning för tillämpning av kemiföreskrifterna, H452

AFS 2011:19, Kemiska arbetsmiljörisker
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete avseende kemiska risker. Där ingår skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar.

Den nya föreskriften innehåller bland annat krav på:
1. Riskbedömning av kemikalier
2. Hanteringsinstruktion av vissa farliga ämnen
3. Utbildningskrav för hantering av vissa ämnen
4. Krav på mätning av hygieniska gränsvärden för de ämnen som omfattas av den föreskriften
5. Skriftlig utredning av samtlig hantering av CMR-ämnen
6. Förbud och tillståndskrav avseende hantering av vissa ämnen

AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden
Hygieniskt gränsvärde är den högsta halt av en luftförorening som är tillåten i inandningsluften. I arbetslivet finns gränsvärden för 400 olika ämnen. Luftföroreningarna ska mätas på särskilda sätt och den som gör mätningar ska ha rätt utbildning.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.