Nya föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar

6 november, 2012

Många svåra olyckor inträffar varje år vid användning av motorsågar. Syftet med de nya föreskrifterna Användning av motorkedjesågar och röjsågar, som börjar gälla den 1 december 2012, är att förbättra arbetsmiljön och minska antalet olyckor. Nedan finner Ni en sammanfattning nyheterna i föreskrifterna.

Dokumenterade kunskaper
Den som arbetar med motorkedjesåg ska ha kunskaper för att göra det på ett säkert sätt. Därför införs ett krav på att den som använder motorkedjesåg i arbetet ska ha godkänts i teoretiska och praktiska prov. Det ska finnas dokumentation som styrker detta.

Kravet på dokumentation av avklarade praktiska och teoretiska prov börjar gälla den 1 januari 2015. Den som låter någon använda en motorsåg i strid med kravet om dokumentation ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor. Läs mer i AFS 2012:01.
 
Varselkläder
En nyhet i föreskrifterna är att den som arbetar med motorkedjesåg ska ha varselkläder på överkroppen. Dessa ska vara godkända enligt svensk standard för varselkläder för yrkesbruk. Tillåtet att i undantagsfall vara två inom trädets räckvidd

Kravet på att endast den som fäller ett träd får befinna sig inom trädets räckvidd kan vara opraktiskt vid till exempel utbildning. Därför införs nu ett undantag i föreskrifterna för utbildning och svåra arbetssituationer som kräver att man är fler än en person vid trädet. Undantaget innebär att det är tillåtet även för andra personer att vistas inom trädets räckvidd vid dessa situationer, under förutsättning att en riskbedömning har genomförts.

Man ska alltid ha tillgång till hjälpmedel för att bringa träd på fall och för att ta ned fastfällda träd. På grund av risken för spjälkning är det inte tillåtet att bringa träd i spänn med vinschar eller andra mobila maskiner innan fällsågningen är avslutad.

Arbete under upplyfta kranarmar eller andra delar av mobila maskiner är inte heller tillåtet.

Egna företagare och ensamföretagare
Familjeföretagare och arbetsgivare som utför arbete för egen räkning är undantagna från:
• Paragraferna om undersökning och riskbedömning, åtgärder och uppföljning.
• Vissa punkter om ensamarbete, instruktioner och kommunikation mellan arbetstagare (10 § bilaga B)
• Krav på motorsågsrum
• Krav på kunskaper och utbildning

Kravet på kunskaper gäller dock för alla som använder motorkedjesåg eller röjsåg på ett gemensamt arbetsställe eller vid bygg- och anläggningsarbete.

Arbete från plattform
Kravet på att motorkedjesågar ska förankras vid plattformen har tagits bort.

Röjsåg
Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd ska användas när man arbetar med röjsåg.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.