Reach-tillsyn 2012-2013

21 november, 2012

Just nu pågår ett mycket stort rikstäckande tillsynsprojekt avseende kemikaliehantering. Inspektionerna kontrollerar hur företag uppfyller Reach. Under hösten och vintern granskas främst nedströmsanvändare därefter kommer fokus att flyttas upp i kedjan till distributörer, importörer och tillverkare. Inspektionerna utförs av miljöinspektörer från kommuner och länsstyrelser. Tillsynsprojektet leds dock av Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Vid inspektionerna kontrolleras både dokumentation och kemikaliehanteringen i praktiken.

Dokumentation som kontrolleras är bl.a.:
• Kemikalieförteckning
• Säkerhetsdatablad
• Riskbedömning
• Rutiner för inköp, hantering och kvittblivning
• Nödlägesberedskap
• Kemikaliesäkerhetsbedömningar
• Hanterings- och skyddsinstruktioner
• Exponeringsscenarier

Aktuella frågeställningar är:
Känner företaget till om de ämnen som ingår i de kemiska produkter som används är registrerade enligt Reach?

Har företaget rutiner för att följa de riskhanteringsåtgärder som anges i säkerhetsdatabladet?

Har företaget rutiner för att rapportera brister i riskhanteringsåtgärder till leverantören av säkerhetsdatabladet?   

Har företaget rutiner för att kontrollera att företagets användning stämmer överens med den användning som anges under avsnitt 1 i säkerhetsdatabladen?

Har företaget rutiner för att tillämpa de åtgärder som anges under avsnitt 6 i säkerhetsdatabladen för de produkter som används i verksamheten?

Har företaget kontrollerat om de hanterar ämnen som omfattas av begränsningsreglerna i Reach?

Följs de begränsningar som anges för ämnet i bilaga XVII i Reach?

Har företaget kontrollerat om de hanterar ämnen som finns med på kandidatförteckningen?

Har företaget fått exponeringsscenarier av sina leverantörer?

Har företaget kontrollerat att deras användningsförhållanden stämmer överens med beskrivningen i leverantörens exponeringsscenario?

Här finner Ni Kemikalieinspektionens information om Reach.

Här finner Ni Reach-förordningen.

Reach
EU:s kemikalielag Reach trädde i kraft 2007 och ska vara fullt genomförd 2022. Under denna tid ska kemiföretagen ta fram kunskap om de mest använda kemikalierna och genom den nya tillståndsprövningen ska de farligaste av dem begränsas.

Förkortningen Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals.

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach innehåller krav på användare av kemikalier som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning. En del nya krav ställs också på de som hanterar varor som innehåller kemikalier.

Genom Reach införs ökade krav på kunskap. Ansvaret för att göra riskbedömningar och att utföra tester ligger på industrin. Industrin har också ansvaret för att ta fram information om hur risker med ett ämne ska hanteras och att vidarebefordra sådan information till kunder. Tillverkare och importörer av ämnen ska lämna in information om ämnet till den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) vid registreringsanmälningar och tillståndsansökningar.

Ett syfte med Reach är också att gradvis ersätta de ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö med säkrare alternativa ämnen eller tekniker. Om detta inte är ekonomiskt eller tekniskt genomförbart är avsikten att begränsa användningen av dessa ämnen till de områden där de samhällsekonomiska fördelarna med användningen överväger riskerna.

Ovanstående information kommer delvis från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.