Klimatförhandlingarna i Doha

12 december, 2012

Den 8 november avslutades FN:s klimatförhandlingar i Doha, Qatar. En andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet är nu på plats och parterna tog några viktiga steg på vägen mot det nya avtalet som ska komma på plats senast 2015 och gälla från 2020. Dessutom innebär beslutet en tydlig process framåt och ett ökat tryck för höjd ambitionsnivå för utsläppsminskningar för arbetet mot ett nytt globalt avtal och perioden innan det träder i kraft.

Besluten från Doha
En andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet:
• Gäller under perioden 2013-2020
• EU, Australien, Schweiz, Norge, Ukraina, Kazakstan, Lichtenstein och Vitryssland tar på sig bindande åtaganden om utsläppsminskningar under perioden 2013-2020
• Innehåller möjligheten att höja ambitionsnivån vilket innebär att länderna kan höja sina åtaganden vid den översyn som ska ske mitt i åtagandeperioden. Översynen är kopplar till arbetet med att sluta ambitionsgapet under förhandlingarna om ett framtida avtal, Durbanplattformen.
• Kyotoprotokollets flexibla mekanismer fortsätter, men vissa förändringar tillgång till CDM ges för alla parter men parter utan ett åtagande under det andra åtagandeperioden får ej sälja dessa krediter vidare.
• Överenskommelsen när det gäller överskottet av utsläppsutrymme, så kallade AAU:er innebär att överskottet får sparas och användas för eget bruk men en begränsning på inköp införs på 2 %. I en gemensam deklaration har de potentiella köparländerna, dvs. de länder som har bindande åtaganden enligt protokollet men inget eget stor överskott, förbundit sig att inte köpa AAU.

Durbanplattformen – Färdplan mot en ny rättslig överenskommelse:
• Resultatet innebär att förhandlingarna mot antagandet av en ny rättsligt bindande överenskommelse från 2020 för alla parter förs framåt.
• För utsläppsminskningar före 2020 har parterna beslutat att under 2013 studera möjligheter att öka ambitionsnivån för utsläppsminskningar i syfte att överbrygga glappet mellan nuvarande utfästelser och vad som krävs för att nå tvågradersmålet.

Från förhandling till genomförande – avslutande av LCA:
• Förhandlingsspåret som pågått sedan COP 13 på Bali 2007, Long Term Cooperative Action (LCA), avslutades nu i Doha.
• Arbetet med de återstående frågorna tas vidare genom de institutioner som bildades i Durban och genom de befintliga permanenta arbetsgrupperna under konventionen.
• Avslutande av LCA möjliggör för parterna att gå in i en tydligare genomförandefas och förenkla de fortsatta förhandlingarna.
• Förhandlingarna kan nu fokusera på ett framtida avtal som innefattar alla.

Här finner Ni mer information om COP 18.

Här finner Ni dokument och webbsändingar från COP 18 på UNFCCC.

Informationen kommer från Regeringskansliet med flera.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.