Naturvårdsverkets avfallsstatistik

27 december, 2012

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram statistik inom avfallsområdet. Den används huvudsakligen dels till uppföljning av de nationella miljömålen inom området, dels för att rapportera om svenska förhållanden till EU och internationella organ. Uppföljningen av miljökvalitetsmålen är uppdelad på nationell och regional nivå (län/regioner) och redovisas årligen. Sverige rapporterar avfallsmängder till EU enligt EG-förordningen om avfallsstatistik (2150/2002/ EC). Sverige ska enligt förordningen rapportera vartannat år. Senast Sverige rapporterade var 2012, och redovisade då avfallsdata för år 2010.

Den här utvärderingen visar att Sverige till stora delar uppfyller Avfallsdirektivets krav på avfallsdata, men att statistiken behöver utvecklas för att på ett bättre sätt kunna följa upp de svenska miljökvalitetsmålen. De fraktioner som vi är sämst på att återvinna är plast (ej PET), bilbatterier och bärbara batterier.

Här finner Ni en fraktionsvis sammanställning (bilaga 1 i rapporten)

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.