Nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S och RID-S

19 december, 2012

Från 1 januari gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2013 och RID-S 2013. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2011:1 och MSBFS 2011:2 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2013.

Den 1 januari 2013 träder följande föreskrifter i kraft:
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:6) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), och
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2012:7) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S.
 
Följande större ändringar har gjorts efter den remissomgång som genomfördes tidigare i år:
• Del 1 i ADR-S/RID-S: Lydelsen av definitionen för ”Avsändare” ändrades. Syftet med ändringen är enbart att få en bättre överensstämmelse med den engelska texten och medför ingen ändring i sak.
• Del 3 i ADR-S/RID-S: Vissa benämningar i listorna över farligt gods i tabell A och B har reviderats efter synpunkter som lämnades.
• Del 5 i ADR-S/RID-S: Uttrycket ”MARINE POLLUTANT” kvarstår i avsnitt 5.4.1.1.18.
• Del 10 i ADR-S: I kapitel 10.6 ströks den föreslagna ändringen om brandsläckare i avvaktan på det internationella arbete som pågår på området.
• Del 13 i ADR-S: En definition av ”IBC-behållare” infördes i avsnitt 13.2.2.
• Del 14 i ADR-S/RID-S: Del 14 behandlar transporter av farligt gods som ska till ett hamnområde. Det är dock respektive hamn som bestämmer vilka krav som ställs på en transport som ankommer hamn i samband med en sjöresa, och det finns inget ytterligare utrymme att föreskriva om sådana bestämmelser i ADR. MSB har därför valt att i del 14 endast informera om att det ställs ytterligare krav, såsom förhandsanmälan om ankomst och lastens innehåll, på en transport som ankommer hamn, dels genom Transportstyrelsens föreskrifter och dels genom hamnens bestämmelser. Definitionen av hamnområde som tidigare fanns i del 14 har flyttats till del 15.
• Del 18 i ADR-S/RID-S: Tabellen för multilaterala avtal har justerats och innehåller de multilaterala avtal som är giltiga efter den 31 december 2012.

Här finner Ni nya utgåvan av ADR-S
Här finner Ni nya utgåvan av RID-S

Här finner Ni en konsekvensutredning av ändringarna.

Informationen kommer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.