Nytt allmänt råd om väsentlig ändring av brandskydd

6 december, 2012

Boverket publicerade den 3 december 2012 ett nytt allmänt råd, VÄS1. Rådet förtydligar när en anmälan ska göras till byggnadsnämnden vid en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt för åtgärder i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad. Kraven på anmälan finns i plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap. 5 §, PBF.

PBF finns en rad krav på byggtekniska åtgärder som kräver en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Det är därför viktigt att påpeka att det nya allmänna rådet enbart förtydligar vad som är väsentlig ändring av rökkanal och eldstad samt åtgärder i en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet i en byggnad. En ändringsåtgärd kan av många andra orsaker vara bygglovspliktig eller anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är all nyinstallation av eldstäder, väsentligt ändrad planlösning, väsentliga förändringar i ventilationssystemet, avsevärt ändrad användning av en byggnad. Vid installation av en ny skorsten kan det i vissa fall dessutom också krävas bygglov om det påverkar exteriören av byggnaden avsevärt.

Exempel från VÄS1 på ändringar som normalt är anmälningspliktiga
• insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
• installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte
• förändrad brandcellsindelning
• nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
• nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation
• förändring av det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning

Fler exempel på vad som är anmälningspliktigt och vad som inte behöver anmälas finns i VÄS 1.

Mer information om VÄS 1 finns även i Boverket informerar nr 7 2012, samt i konsekvensutredningen till det allmänna rådet.

Revidering av BBRAD
Från den 3 december 2012 är det Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnader brandskydd, BFS 2011:27 med ändringar till och med BFS 2012:13, BBRAD, som gäller. Det som har ändrats är tabell 7.

Ändringen innebär att gränsvärdena för kritiska förhållanden vid utrymning justerats för att få samma innebörd som när motsvarande information fanns i Boverkets byggregler.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.