Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2012/2013

14 december, 2012

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första januari. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på cirka 50 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

 

Ni finner Regeringskansliets publikation här.

 

Några ändringar på miljöområdet är:
Nya regler för industriutsläpp
Ändringarna innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för verksamhetsutövare att upprätta en statusrapport som redovisar föroreningar i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet bedrivs eller ska bedrivas. En ny bestämmelse införs om ansvar för återställande vid nedläggning av sådana verksamheter för vilka det har upprättats en statusrapport. Vid prövning av en miljöfarlig verksamhet ska hänsyn tas till sådana EU-referensdokument om bästa tillgängliga teknik som har tagits fram före direktivets ikraftträdande. Hänsyn till sådana äldre referensdokument kan göra det nödvändigt att ta in anpassade villkor i ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet. En bestämmelse av denna innebörd tas in i miljöbalkens bestämmelser om vad ett tillstånd ska innehålla.

 

Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid
Ändringen innebär att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inte gäller koldioxid som en kontrollör har verifierat är avskild och transporterad till en anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

 

Det har också beslutats två ändringar i 6 kap. miljöbalken för att tydliggöra genomförandet av EU:s direktiv om miljöbedömningar av planer och program. Den ena ändringen innebär att det införs en uttrycklig bestämmelse om att man ska ta hänsyn till var i en beslutsprocess som en plan eller ett program befinner sig när man avgör vilka uppgifter som ska finnas i en miljökonsekvensbeskrivning. Den andra ändringen avser en bestämmelse om för vilka som antagna planer och program ska hållas tillgängliga.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.