Klart med nya globala regler för kvicksilver

24 januari, 2013

I förra veckan samlades delegater från cirka 150 länder till den femte och avslutande rundan i förhandlingarna om en kvicksilverkonvention inom ramen för FN:s miljöprogram, UNEP. Mötet resulterade i en färdig konventionstext.

Den överenskomna texten innehåller regler om användning av kvicksilver i både produkter och i industriella processer, genom begränsningar och förbud. Som exempel kan nämnas att användningen av kvicksilver ska minska vid tillverkning av elektronik, batterier och bekämpningsmedel. De flesta reglerna kommer att gälla från 2020. För första gången i ett globalt miljöavtal inkluderades en specifik artikel om hälsa, och en mekanism för att kontrollera att konventionen genomförs.

Dentalt amalgam får inte ett förbud som vi har i Sverige, vilket var ett av Sveriges mål i förhandlingarna. Däremot finns nya krav på parterna att fasa ut användningen så mycket som möjligt genom flera olika åtgärder. Så även om inget direkt förbud förts in mot användningen av dentalt amalgam kommer användningen att minska.

Konventionen omfattar också åtgärder för att minska utsläppen från kraftverk, vilket var en svår fråga för bland annat Kina och Indien att gå med på. Även utsläpp från småskalig guldutvinning omfattas, vilket är en stor källa till kvicksilverföroreningar i fattigare delar av världen.

Kvicksilverkonventionen ska antas formellt i den japanska staden Minamata i oktober i år. Det var i Minamata som man på 1950-talet upptäckte att invånarna hade förgiftats av kvicksilver, som de fick i sig via fisk. Kvicksilvret orsakade allvarliga neurologiska sjukdomar och krävde tusentals liv. Kvicksilvret kom från industriutsläpp i havet utanför staden.

Bakgrund
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot människors hälsa samt miljön. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Ju mer kvicksilver som tillförs samhället, desto mer ökar halterna i miljön. Det är därför av stor vikt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver. Den överförs till fostret, passerar blod-hjärnbarriären och hämmar, även vid mycket låga halter, den mentala utvecklingen hos barn. Kvicksilver kan omvandlas till metylkvicksilver av naturliga processer i miljön och anrikas i näringskedjan, bland annat i fisk. Befolkningsgrupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur är därför särskilt utsatta.

Förhandlingar om ett nytt globalt miljöavtal för att skydda människors hälsa och miljön för påverkan av kvicksilver har pågått sedan 2009. Sverige är både inom EU och globalt ett av de mest drivande länderna för att få till stånd en ambitiös global konvention.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.