Miljöledning för myndigheter

20 januari, 2013

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet i en organisation. Det är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. Statliga myndigheter ska enligt en förordning införa och utveckla miljöledningssystem och varje år redovisa arbetets resultat. Naturvårdsverket stödjer myndigheterna i detta arbete.

Vad innebär uppdraget för statliga myndigheter?
Uppdraget att införa och utveckla miljöledningssystem regleras genom förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter.

Första steget i miljöledningsarbetet är att göra en miljöutredning av den interna och externa verksamheten, det vill säga kartlägga direkta och indirekta miljöeffekter som myndighetens verksamhet ger upphov till. Därefter ska man utarbeta en miljöpolicy, vilken utgör själva grunden för myndighetens miljöarbete. Utifrån denna miljöpolicy ska man sedan sätta upp mål för miljöarbetet samt en handlingsplan för hur man ska uppnå dessa mål. Miljöarbetet ska varje år dokumenteras, följas upp, redovisas, revideras och förbättras.

Myndigheter med betydande miljöpåverkan bör få sitt miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001 eller registrerat enligt EMAS. Hittills är det ett tjugotal myndigheter som har genomfört en certifiering/registrering.

Naturvårdsverkets roll
Idag har cirka 200 myndigheter ett miljöledningssystem för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Naturvårdsverkets uppdrag är att ge myndigheterna stöd i deras miljöledningsarbete och sammanställa myndigheternas årliga miljöredovisningar.

Stödet kan sammanfattas med följande aktiviteter:
• Årlig sammanställning av miljöledningsarbetet i staten
• Seminarier och utbildningar
• Guider, riktlinjer och rapporter
• Information och goda exempel
• Kontakter och nätverk

Regeringskansliets roll
Departementen inom regeringskansliet ska ge återkoppling på sina myndigheters miljöledningsarbete i samband med resultatdialogen. Den årliga miljöredovisningen ska ligga till grund för återkopplingen.

Kort om miljöledningsarbete
Rent praktiskt går det till så här när ett miljöledningssystem införs:
Först ska en miljöutredning genomföras. Syftet är att se vilken miljöpåverkan verksamheten åstadkommer. Här gäller det att identifiera organisationens betydande miljöaspekter. Med den som grund fastställs en miljöpolicy, som är riktlinjerna för miljöarbetet, samt Miljömål, som beskriver vad organisationen ska uppnå med sitt miljöarbete. Därefter kommer genomförandefasen;
• En handlingsplan för miljöarbetet utarbetas
• Ansvaret för miljöåtgärderna och befogenheten att genomföra dem fördelas i organisationen
• Medarbetarnas kunskaper utvecklas och rutiner etableras såväl för det interna miljöarbetet som för kontakterna utåt

Efter en tid görs en kontroll av hur hela miljöledningssystemet fungerar, genom en miljörevision. Resultatet av revisionen redovisas för organisationens ledning och utnyttjas för att förbättra systemet.

Resultatet av miljöarbetet inom organisationen, oftast i form av nyckeltal, sammanfattas årligen i en miljöredovisning, som sprids till olika intressentgrupper.

För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv. Ledningen måste fatta beslut om miljöpolicy och miljömål, ta del av uppföljningen, besluta om förbättringar samt visa de anställda att arbetet har hög prioritet. Alla anställda måste känna sig delaktiga och hållas informerade om miljöarbetet.

Här finner Ni en utvärdering av miljöledningsarbetet i statliga myndigheter.

Här finner Ni publikationen "Miljöledning i staten".

Här finner Ni en publikation om Miljöledningsarbetet i statliga myndigheter.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.