Miljömål – januari 2013

30 januari, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

M 5765-12
Fråga om utdömande av vite på grund av otillåten vattenverksamhet (borttagande av uppförd pir)


M 4697-12
Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det finns skäl att vid en miljöfarlig verksamhet förbjuda arbeten som medför utsläpp av styren och andra flyktiga organiska föreningar. Målet återförvisas till miljö- och byggnadsnämnden som har att överväga vilka försiktighetsmått som bör föreskrivas.


M 3044-12
Tillsynsärende rörande klagomål på kalla golv. Resultatet av de temperaturmätningar som hade utförts visade att Socialstyrelsens riktlinjer uppfylldes inom vistelsezonen, dvs. områden i en bostad där det bedömts att den boende till största delen vistas och där påverkan från kalla golv kan komma att påverka hälsan på ett negativt sätt. En upplevd störning utanför vistelsezonen får, enligt Mark- och miljööverdomstolen, normalt anses som en ringa eller helt tillfällig störning varför en olägenhet i miljöbalkens mening inte kunde anses föreligga. Tillsynsmyndigheten ansågs i tillräcklig utsträckning ha utrett frågan om eventuella olägenheter och därmed haft fog för sitt beslut att avsluta ärendet.


M 5065-12
Vid prövning av tillstånd till en enskild avloppsanläggning har Mark- och miljööverdomstolen ansett att anläggningen innebär att avloppsvattnet renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att anläggningen kan godtas även sett utifrån förehållandena i det större område i vilken fastigheten ingår. Domstolen har också tagit hänsyn till att det inte kommer finnas ett gemensamt alternativ inom en överskådlig framtid.

 

M 8236-12
Ett vindkraftbolag har genom ingiven sakkunnigutredning visat sig ha tekniska och faktiska möjligheter att innehålla det i praxis uppställda gränsvärdet 40 db(A) vid närmaste bostäder. Någon ytterligare marginal har ej ansetts kunna krävas för tillåtlighet av ansökt nyetablering.

 

M 4980-12
Länsstyrelsen har vid anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken delvis förbjudit en granfröplantering med motiveringen att verksamheten skulle skada häckningsområden för kornknarr. Mark- och miljödomstolen ansåg inte att det allmänna intresset av att skydda kornknarr vägde tyngre än verksamhetsutövarens enskilda intresse. Mark- och miljööverdomstolen fann att bevarandestatusen för kornknarren motiverade skyddsåtgärder och att det allmänna intresset av att skydda lämpliga miljöer för kornknarr tyngre än det enskilda intresset av att bedriva granfröplantage. Länsstyrelsens överklagande bifölls.

 

M 7772-12
Ett beslut om plats för avhämtning av avfall hade formulerats så att fastighetens avfallsbehållare skulle placeras på lämpligt sätt i samråd med rehållningsverket. Mark- och miljööverdomstolen fann att kommunen inte kunde befria sig från sin rehållningsskyldighet genom att på det sättet låta bli att anvisa en plats för hämtning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjdes därför beslutet.

 

M 6228-12
Fråga om ersättning för rättegångskostnader för Kammarkollegiet vid mark- och miljödomstolen i mål om vattenverksamhet.


M 1524-12
Mål om tillstånd till utbyggnad av småbåtshamn. Med vissa ändringar beträffande villkor för arbeten i vatten har mark- och miljödomstolens domslut fastställts.

 

M 1004-12
Fråga om tillstånd att efterbehanda en täkt genom att återfylla denna med avfall i syfte att anläggan en verksamhetsyta.

 

M 4798-12
Miljönämnden i Hässleholms kommun utfärdade vissa försiktighetsmått 2011 inför en årligen återkommande stadsfestival. En stadsbo överklagade beslutet då han fått kännedom om att ett musiktält skulle placeras två meter från hans fönster men länsstyrelsen avslog överklagandet enär man ansåg att miljönämndens försiktighetsmått var i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer om höga ljudnivåer. Stadsbon överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som upphävde de överklagade besluten. Efter överklagande av nämnden undanröjde Mark- och miljööverdomstolen mark-och miljödomstolens dom och faställde länsstyrelsens och nämndens föreläggande. Som skäl härför fann Mark- och miljööverdomstolen att det i och för sig inte i efterhand, sedan festivalen ägt rum, i detalj gick att bedöma graden av de försiktighetsmått som kan ha behövts men att det ändock stod klart att nämndens föreläggande om försiktighetsmått fyllde ett syfte.

 

M 8670-12
Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit anledning att bifalla ansökan om bidrag om bygdeavgiftsmedel.


M 8161-12
Fråga om ändring av en ekonomibyggnad kräver strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att även om installation av tvätt/handdusch, dusch och WC i en ekonomibyggnad är att anse som en ändring av byggnaden  saknas det anledning att tro att byggnaden genom ändringen skulle komma att användas för annat ändamål. Den den eventuellt avhållande effekt som ändringen medför har vidare ansetts försumbar i förhållande till vad den befintliga byggnaden och verksamheten redan innebar. Någon krav på dispens ansågs därmed inte finnas.

 

M 4122-12
Målet rör villkor om gödsling i tillstånd till verksamhet avseende djurhållning. Fråga i målet var om det var motiverat att meddela strängare villkor för verksamheten än vad som redan följde av de generella föreskrifter för gödselhantering som Jordbruksverket meddelat. Mark- och miljööverdomstolen delade delvis länsstyrelsens bedömning att det var motiverat med strängare villkor.

 

M 7828-12
Frågan om utdömande av vite mot bolagsmän i ett handelsbolag. Endast handelsbolaget hade förelagts vid vite och därför går det inte att döma ut vitet mot bolagsmännen.

 

M 3217-12
En tidigare verksamhetsutövare och fortfarande ägare av aktuell fastighet förelades riva samtliga byggnader och anläggningar som byggts för sedan länge nedlagd täktverksamhet. Verksamhetsutövaren anförde att en av byggnaderna som utförts i betong är kostsam att riva och påverkar landskapet och allmänheten i ringa utsträckning skulle undantas. MÖD ansåg liksom underinstanserna att hela anläggningen som avsåg tidigare verksamheten ska avlägsnas.

 

M 6370-12
I ett mål om strandskyddsdispens för en brygga har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett behov av båtplats, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, inte behöver tillgodoses genom anläggandet av en egen brygga. Det har därför inte funnits särskilda skäl för dispens och överklagandet har avslagits.

 

M 7545-12
Efter att Kemikalieinspektionen har dragit tillbaka sitt ersättningskrav avseende analyskostnader har överklagandet bifallits och mark- och miljödomstolens dom undanröjts.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.