MSB står bakom en rapport som visar att vi har felaktiga föreställningar om vad som orsakar dödsolyckor

28 januari, 2013

År 2011 omkom nästan 1 600 personer i fallolyckor, medan färre än 300 omkom i vägtrafikolyckor. Ändå är det, enligt en ny Sifo-undersökning som MSB publicerar i dag, bara 13 procent av svenskarna som vet att fallolyckor är den vanligaste dödsolyckan. Rapporten visar också att bara en bråkdel av medierapporteringen om olyckor handlar om fallolyckor.

En undersökning av samtliga TT-artiklar om olyckor under det första halvåret 2012 som MSB gjort visar att endast två procent handlar om fallolyckor. 88 procent handlar om vägtrafikolyckor och bränder trots att dessa olyckskategorier endast står för sammanlagt tolv procent av alla dödsfall.

Kunskaperna bland våra folkvalda är också bristfälliga. En enkätundersökning bland politiker som MSB tidigare genomfört visar att mer än varannan politiker, 57 procent, tror att vägtrafikolyckor skördar flest dödsoffer, medan bara en tredjedel, 35 procent, vet att det är fallolyckor.

Olyckstyp Dödsolyckor 2011 Nationella TT-telegram om olyckstyperna
jan-juni 2012
Allmänhetens tro om
"vanligaste dödsolyckan" 2012
Politikernas tro om
"vanligaste dödsolyckan" 2008
Fallolycka 55 % 2 % 13 % 35 %
Förgiftning 13 % 0 % 2 % 2 %
Vägtrafik 10 % 35 % 74 % 57 %
Kvävning 3 % 0 % 1 % 0 %
Drunkning 3 % 9 % 6 % 4 %
Bränder 2 % 53 % 2 % 2 %

Skev bild påverkar olycksförebyggande insatser
Resultatet av dessa undersökningar visar på ett stort glapp mellan verklighetens olyckor och den bild som människor har av olycksläget. Generellt tenderar såväl allmänhet som beslutsfattare att kraftigt överskatta riskerna för våldsamma och dramatiska olyckor, främst trafikolyckor och bränder, medan mindre dramatiska vardagsolyckor, vilka är de som i verkligheten skördar flest offer, underskattas.
 
Syftet är att belysa sambandet mellan bilden av olyckor i medier och människors uppfattningar om olyckor och olycksrisker, samt att väcka en diskussion om hur detta samband påverkar samhällets olycksförebyggande insatser. Avsikten är att öka medvetenheten om den asymmetri som finns, för att på så sätt minska risken för att felaktiga föreställningar påverkar samhällets prioriteringar i det olycksförebyggande arbetet.

Stora kostnader för fallolyckor
Fallolyckor orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. De kostar också stora summor pengar för samhället. Den årliga samhällskostnaden för fallolyckor har beräknats till 24 miljarder.

Här finner Ni Rapporten "Media och allmänhet om olyckor 2012".

Här finner Ni mer om MSB:s statistik och analys.

Här finner Ni mer om MSB:s arbete för äldres säkerhet.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.