Boverket: Endast ett fåtal översiktsplaner samordnas med miljökvalitetsmålen

9 februari, 2013

Boverket har följt upp hur kommunerna har behandlat miljökvalitetsmålen i översiktsplaner antagna mellan åren 2005-2010. Ungefär en tiondel av översiktsplanerna har samordnats med målen. Rapporten "Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering" innehåller tre exempel på hanteringen av miljökvalitetsmålen och hur översiktsplaneprocessen kan användas i detta arbete.

Finns det problem med tolkning och samordning med miljökvalitetsmålen? Hur kan planprocessen användas för att ta fram ställningstaganden? Vilka behov av ytterligare uppföljning och vägledning finns det? Detta är några av de frågor som diskuteras i rapporten.

Rapporten "Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering" är en uppföljning av hur kommunerna har tagit hänsyn till miljökvalitetsmålen i översiktsplanerna. Översiktsplanerna för Älvsbyn, Trosa och Göteborg presenteras som goda exempel där miljökvalitetsmålen har varit en viktig komponent i kommunernas ställningstaganden och strategier för en hållbar utveckling.

Samordning av mål i översiktsplaner
Enligt den plan- och bygglag som kom i maj 2011 ska översiktsplanerna samordnas med bland annat relevanta nationella och regionala mål. När det gäller miljöaspekterna handlar det om de 16 miljökvalitetsmålen. Med anledning av den nya lagen ansåg Boverket att det var intressant att göra en genomgång av de översiktsplaner som togs fram mellan åren 2005-2010, för att studera hur miljökvalitetsmålen dittills hade hanterats.

Uppföljningen visar att cirka en tiondel av planerna har samordnats fullt ut med miljökvalitetsmålen. Samtidigt visar andra utredningar att kommunerna anser att speciellt målet God bebyggd miljö är viktigt att utgå ifrån i översiktsplanerna. Utifrån ett resonemang om problemen med att tolka miljökvalitetsmålen och begreppet hållbar utveckling och de förutsättningar som den "nya" plan- och bygglag ger, presenteras ett antal frågeställningar och uppgifter för Boverket att ta sig an i framtiden.

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.