Arbetsmiljöverket fokuserar på genus och könsmönster

8 mars, 2013

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars, vecka 10 och 11, kommer kommer arbetsmiljöverket att undersöka arbetsmiljön för kvinnor och män för att försäkra oss om att båda könen har likvärdiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det kommer att ske på 450 arbetsplatser, oavsett bransch.

I ett samtal under en vanlig inspektion kommer inspektörerna att diskutera frågor såsom:
• Finns det en föreställning om att vissa arbetsuppgifter eller områden lämpar sig bättre för kvinnor respektive män?
• Vilka förutsättningar får män och kvinnor på arbetsplatsen att kunna jobba med samma saker?
• Finns det omklädningsrum, skyddskläder och verktyg anpassade för båda könen?

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Dessutom avslutar fler kvinnor sitt arbetsliv i förtid på grund av ohälsa. Nu vill Arbetsmiljöverket höja arbetsgivarnas kunskap om vad de vinner på en jämställd arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket satsar även internt på att öka kunskapen om jämställdhet. Hela myndigheten har nyligen genomgått en genusutbildning. Som en av 18 myndigheter kommer Arbetsmiljöverket under 2014 att undersöka möjligheten att jämställdhetsintegrera verksamheten. En fråga att analysera är om vi i planeringen av våra inspektionsinsatser riktar våra krav på likvärdigt sätt beroende på om arbetstagarna är kvinnor eller män.

Svensk arbetsmarknad förstärker traditionella könsmönster
Den svenska arbetsmarknaden är bland Västeuropas mest könssegregerade. Av de trettio största yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning.

Efter Finland har Sverige Västeuropas mest segregerade arbetsmarknad. Och det är föreställningar om mäns och kvinnors skillnader som lett till detta. Det framgår av en ny kunskapsöversikt om arbetsmiljö och genus beställd av Arbetsmiljöverket, Under Luppen.

Rapporten tar upp att det finns föreställningar om att kvinnor är bräckligare än män. Men forskningen visar att skillnaderna i fysisk uthållighet mellan män och kvinnor av samma kroppstorlek har minskat under de senaste decennierna. Den felaktiga föreställningen har lett till att många kvinnor arbetat med uppgifter skilda från männens, och ofta på deltid.

Bilden att kvinnor är födda med bättre förmåga till omvårdnad än männen, har bidragit till att vård- och omsorgssektorn dominerats av kvinnor. Men dessa yrken har visat sig vara fysiskt slitsamma. Många kvinnor lider av rygg- och nackbesvär som en följd av belastningsskador och stressig arbetsmiljö. Dessutom är exempelvis vårdyrken oftast känslomässigt uttömmande.

I rapporten framgår det att på arbetsplatser där män finns har deras perspektiv och arbetssätt fått vara normen. Kvinnor saknar ofta möjligheten att påverka sin arbetssituation. Dessutom finns färre kvinnor ju högre upp i organisationen man kommer. Det finns flera orsaker till det, bland annat mäns tillgång till betydelsefulla, informella nätverk.

Rapporten ger svar på vad det finns att vinna på jämställda arbetsplatser, bland annat:
• De minskar risken för trakasserier och konflikter
• De bidrar till kreativitet och lönsamhet

Här finner Ni mer information om arbetsmiljöverkets externa satsning på kvinnors arbetsmiljö.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.