Granskning av leksaksföretagens kunskap om reglerna

28 mars, 2013

Leksaker är den vanligaste produktgruppen när det gäller kemiska risker. Som en del av Konsumentverkets, Elsäkerhetsverkets och Kemikalieinspektionens ansvar för marknadskontroll av leksaker pågår därför just nu en granskning av företag som tillverkar, importerar och säljer leksaker. Kemikalieinspektionens samarbete med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket började 2012 och sträcker sig även över det nya året.

Samarbetet grundar sig i det delade tillsynsansvar som dess myndigheter har rörande det nya direktivet för leksakers säkerhet vars kemikaliedel träder i kraft 20 juli 2013. Projektet har flera delar där den operativa tillsynen av företagen är en. Sammanställningen som gjorts av kontrollerna visar att kunskapen kring de regler som finns för leksakers säkerhet är varierande liksom den tillit respektive de krav som finns gentemot leverantörer och tillverkare. Många företag har dålig koll på de krav som finns, framförallt gällande andra regler än de som täcks in av direktivet om leksakers säkerhet. Andra regleringar är till exempel RoHS-direktivet och Reach-förordningen.

Det nya direktivet rörande leksakers säkerhet trädde i kraft under 2011. I direktivet finns utökade krav på märkning och dokumentation samt kemikaliekrav jämfört med det tidigare direktivet. Kraven på kemikalier rör bland annat begränsning av vissa CMR-ämnen, metaller och allergiframkallande doftämnen och dessa nya krav träder i kraft i juli 2013. Branschen påverkas dessutom även av andra direktiv och förordningar som behandlar användningen av olika ämnen i varor.

90 olika leksaker hos hittills 19 olika företag har undersökts och bland dessa har för höga halter av farliga ämnen upptäckts i 22 sorters leksaker. Dessa ämnen regleras främst av Reach och RoHS och inte i direktivet om leksakers säkerhet. Detta medför att det inte finns någon koppling mellan bristerna hos leksakerna och deras CE-märkning men gränsvärdena för dessa ämnen måste ändå uppfyllas för att leksaken ska få säljas.

Resultatet av dessa kontroller har således blivit att flera företag anmälts till åklagare samt att försäljningen av dessa leksaker har stoppats. De ämnen som främst upptäcktes i förbjudna halter var ftalater, kortkedjiga klorparaffiner, bly mm vilka man bland annat kan hitta i mjuka delar på dockor och tillbehör till dessa, uppblåsbara leksaker respektive kabelhöljen i elektriska leksaker.

Vid flera kontroller upptäcktes att företagen endast kände till direktivet om leksakers säkerhet och inga övriga krav på de egna produkterna. Ungefär två tredjedelar av företagen kände till det nya direktivet och ungefär hälften kände till informationsplikten om ämnen på kandidatlistan. Brister i dokumentationen till leksakerna upptäcktes också.

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport om den del av projektet som rör kontrollen av kemikaliereglerna son Ni finner här:

Tillsyn 3/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012

Vidare har myndigheterna som står bakom kontrollerna arbetat med att göra det lättare för dessa företag att inte göra fel genom att hålla en utbildning kring de krav som finns inom branschen som en annan del av projektet. Företagen inom branschen råds nu till att söka information kring de regler de berörs av, till exempel via kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se) eller hos branschorganisationer. Det är också viktigt att företagen är medvetna om de kemikalier som ingår i produkterna man säljer samt att krav ställs på leverantörerna eftersom många leverantörer befinner sig utanför EU och därmed inte omfattas av samma regler.

Informationen kommer från Konsumentverkets, Elsäkerhetsverkets och Kemikalieinspektionens information.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.