Nya krav på förvaring av el-avfall

3 mars, 2013

Från den 1 maj i år måste el-avfall lagras skyddat från nederbörd, det framgår i en ändring av Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:10.

Tidigare har nederbördsskydd enbart gällt förbehandlare av el-avfall, men med ändringarna omfattas även de som lagrar el-avfall. Främst gäller det kommunernas återvinningscentraler, men även producenter, skrotfirmor eller verksamheter som enbart mellanlagrar avfall. Merparten av el-avfallet lagras troligen redan under tak, men det är vanligt att större el-avfall till exempel vitvaror lagras utan väderskydd.

Naturvårdsverket gör bedömningen att många företag kan antas ha möjlighet att hitta enklare konstruktionslösningar som inte är så kostsamma och att vissa företag kanske inte ens behöver bygga tak utan kan förvara el-avfallet skyddat mot nederbörd på annat sätt.

Att det är fråga om lagring som ska omfattas av de tekniska kraven går dock, enligt Naturvårdsverkets bedömning, inte att komma ifrån. Naturvårdsverket anser inte heller att det finns grund för att undanta lagring av el-avfall som sker under en kortare tidsperiod, så länge det är samma yta som fortlöpande används för lagringen.

Vad gäller frågan om vad som utgör väderbeständigt skydd gör Naturvårdsverket bedömningen att tillsynsmyndigheten måste ta ställning till det i det enskilda fallet.

Föreskrifterna (2 § 2013:2) ska tillämpas vid yrkesmässig insamling. Enligt definitionen av insamling i 4 § avfallsförordningen (2011:927) åsyftas till uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare transport på annan plats än där avfallet har uppkommit.

EU-direktivet om WEEE (2012/19/EU), som ligger bakom föreskriftsändringarna, ställer dessa krav på väderbeständiga skydd vid lagring av el-avfall på inrättningar eller företag som bedriver insamlingsverksamhet och som lagrar el-avfall. WEEE-direktivets definition av insamling är den samma som definitionen av insamling i ramdirektivet om avfall (2008/98/EG). Enligt ramdirektivet bör inte verksamhetsutövare anses syssla med avfallshantering då avfall uppstår i verksamheten, då det utgör tillfällig lagring i väntan på insamling. Detta utgör med andra ord grunden till definitionen av insamling i 4 § avfallsförordningen.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.