Fler förorenade områden måste återställas

29 april, 2013

Naturvårdsverket redovisar varje år resultaten för efterbehandlingen till regeringen. År 2012 sanerades 33 förorenade områden med statlig finansiering.  Ännu fler områden efterbehandlades med finansiering från verksamhetsutövare och markägare.  Samtidigt fortsatte inventeringen och undersökningar av förorenade områden.  Under 2013 ska länsstyrelserna ha inventerat klart men storstadslänen kommer att fortsätta något år till eftersom det finns så många förorenade områden där.

Hittills  har 2300 områden som innebär stor eller mycket stor risk (riskklass 1 och 2) efterbehandlats. 101 av dessa har helt eller delvis haft statlig finansiering.  Ytterligare omkring tusen områden behöver åtgärdas om Sverige ska nå miljömålet Giftfri miljö.

Exempel på områden som efterbehandlats eller fått bidrag under 2012:
• Surte glasbruk. Tack vare åtgärder vid det före detta glasbruket har skyddet för Göta älv som är Göteborgs huvudvattentäkt stärkts. Bidrag från Naturvårdsverket på 12,5 miljoner kronor.
• Kemtvättstomt på Bomgatan i Kristianstad. Ett exempel på efterbehandling av ett område med akuta risker. Det ligger inom skyddsområdet för en betydelsefull dricksvattentäkt. Naturvårdsverket har beslutat om bidrag på 7 miljoner kronor i ett första skede. Projektet kan också komma att utveckla tekniken eftersom länsstyrelsen förordar behandling på plats framför traditionell schaktsanering.
• Oskarshamns hamn. Naturvårdsverket har beslutat om bidrag med 221 miljoner kronor. Dioxiner och tungmetaller läcker ut från de förorenade sedimenten. Massorna innehåller också tributyltenn som är mycket giftigt i vattenmiljön. Att Naturvårdsverket sedan överklagade tillståndet påverkar inte beslutet om bidrag. Men det är angeläget att saneringen sker på ett miljöriktigt sätt.
• Blaikengruvan i Västerbotten. Naturvårdsverket har beslutat om 16,6 miljoner kronor i bidrag för vattenrening, kontroll av att vattenreningen fungerar och utredning av ytterligare åtgärder.

Här finner Ni Naturvårdsverkets PM: Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.