Det lönar sig att överpröva upphandlingar

20 april, 2013

Inom upphandlingsplikten handlar den offentliga sektorn varje år för ca 500 miljarder kronor. Miriam Laksman, jurist vid Wistrand, har kommenterat rapporten ”Siffror och fakta om offentlig upphandling” som är konkurrensverkets nya rapport om offentlig upphandling. Den visar att tre av tio upphandlingar som överprövas medför rättelse.

Rapporten från konkurrensverket behandlar de regleringar som finns kring offentlig upphandling och de principer som måste följas av de upphandlande myndigheterna samt tröskelvärden som avgör var upphandlingen måste annonseras, hur värdet av en upphandling ska beräknas etc. Rapporten behandlar även överprövningar som får ansökas hos förvaltningsrätten när ett företag anser att upphandlingen inte gått rätt till. Slutligen presenteras den statistik rörande upphandlingar som konkurrensverket är skyldigt att samla in.

Angående överprövningar skriver konkurrensverket i rapporten att antalet överprövningsmål i första instans har ökat de senaste åren. Exempelvis ökade antalet med 46 % mellan år 2008 och år 2009. Diagrammet nedan visar utfallet av de 3154 mål om överprövning som avgjordes i förvaltningsrätten under år 2010.

 

index

I tre av tio fall där överprövning av upphandlingen sker genomförs rättelse av beslutet varför det kan vara lönsamt att överpröva upphandlingar som inte gått rätt till. Överprövning sker dock endast vid sju procent av alla genomförda upphandlingar.  Vilka typer av upphandlingar som överprövas och leder till rättelse varierar dock från fall till fall och det finns inget klart mönster i vilka upphandlingar som kommer leda till rättelse vid överprövning.

Miriam Laksman menar att det inte är priset som får avgöra vilket anbud som vinner upphandlingen utan att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avgörs baserat på andra nyckeltal såsom kvalitet, leveranstid eller service. För att försäkra sig om att inte förlora upphandlingen är det viktigt att tänka på att vara noggrann med skall-krav samt att lämna in alla efterfrågade dokument, även om de inte har en uppenbar relevans i det aktuella fallet för att inte riskera att förlora vid en eventuell överprövning.

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.