Förslag till ny lagstiftning för säkrare textilier

17 april, 2013

Textilier utgör en bred produktgrupp med en stor kundbas men det finns i dag ingen harmoniserad lagstiftning inom EU rörande vilka kemikalier som får användas vid produktion av textilier. Detta har uppmärksammats av regeringen genom en efterfrågan på ett förslag till sådan lagstiftning från Kemikalieinspektionen.

Detta initiativ är ett led i att minska riskerna med användningen av textilier och resultatet av förfrågan är den rapport som Kemikalieinspektion har skrivit i samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket på ämnet kemikalier i textilier där de föreslår en ändring av den befintliga fibermärkningsförordningen (1007/2011).

Inom textilindustrin är det vanligt med långa leverantörskedjor som kan sträcka sig över stora delar av världen, vilket gör det svårt för konsumenten att veta vilka kemikalier som ingår i den färdiga produkten. Det finns frivilliga initiativ att begränsa kemikaliemängden inom textilindustrin men ingen central reglering på EU-nivå.

En mängd olika kemikalier som är allergiframkallande eller som kan vara svårnedbrytbara om de sprids i naturen används vid produktion av olika textilier. Dessa säljs sedan till en bred global konsumentgrupp som innefattar alla delar av samhället och som innebär en direkt exponering av eventuella ingående kemikalier.

I rapporten presenterar Kemikalieinspektionen en lista över kemikalier som kan finnas i de slutliga textilprodukterna samt sin utredning av vilka kemikalier som förekommer inom industrin som kan ha farliga egenskaper. Farliga egenskaper kan i det här fallet exempelvis innebära att kemikalierna är allergiframkallande eller miljöskadliga.
 
Slutsatserna i rapporten blev att vilka kemikalier som får ingå i färdiga textilprodukter bör begränsas och att denna begränsning bör baseras på deras inneboende egenskaper snarare än på exempelvis riskbedömningar av kemikalierna. Myndigheten har även specificerat ett antal kriterier för att avgöra vilka kemikalier som borde begränsas. Det förslag som myndigheten presenterat i rapporten är att de skadliga kemikalier som får ingå i textilier samt vilka gränshalter som bör gälla ska regleras i fiberförordningen, dvs. att ämnena som listats som farliga i Kemikalieinspektionens rapport ska begränsas i färdiga produkter.

Kemikalieinspektionens rapport återfinns här.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.