Ökad andel förnybar el i fastigheter med certifierade installatörer

18 april, 2013

Installatörer av förnybar energiteknik såsom solvärmesystem, pelletspannor eller värmepumpar kommer framöver att få möjlighet att certifiera sig och i samband med detta erhålla utbildning rörande svensk och internationell lagstiftning, förnybar energi, miljöaspekter och kostnads- och lönsamhetskalkyler.

Den nya certifieringen är ett gemensamt initiativ inom EU och den är frivillig. Målet är att den ska kunna bidra till att installationer av värmesystem eller andra system som installeras i mindre fastigheter (med ett värmeeffektbehov på mindre än 20 kW) och som utnyttjar förnybar energi ska kunna genomföras på ett sätt som innebär en lägre miljöpåverkan och en högre kvalitet. Tanken är att miljöprestandan ska öka samt att de system som installeras ska hålla längre vid val av en certifierad installatör. Installatören ska även kunna bidra med goda råd om vilket värmesystem som är bäst lämpat i det aktuella fallet samt hur det ska användas effektivt.

Certifieringen förväntas även kunna gynna svenska företag som kan söka sig till nya marknader inom EU i samband med att nya förutsättningar för fri rörlighet av tjänster inom unionen skapas.
 
Certifieringssystemet infördes i slutet av förra året genom lagen om certifiering av installatörer av vissa värmesystem vilken följer av förnybartdirektivet (RED-direktivet) från EU med syfte att främja förnybar energi. De certifieringsorgan som certifierar installatörer som ansöker om en certifiering ackrediteras av Swedac enligt de föreskrifter som Boverket satt för certifiering. Swedac kommer att ackreditera certifieringsorgan efter ISO 17024 och de företag som utbildar installatörerna måste vara certifierade enligt ISO 9001 för att säkerställa kvaliteten, ännu är dock ingen ackrediterad av Swedac för att utföra certifieringar.

Kraven som ställs på installatören är att denne ska genomgå en utbildning som ska ge en bred kompetens rörande förnybar energi och tekniska lösningar kopplat till det, miljöaspekter, nationella och internationella standarder och regelverk samt kostnads- och lönsamhetskalkyler. Installatören kan även välja vilken eller vilka typer av installationer denne vill få installationsbehörighet till. Det kan exempelvis handla om behörighet att installera solcells- eller värmepumpssystem. Certifieringen är sedan giltig i fem år innan installatören måste upprepa sin utbildning för att behålla sitt certifikat.

Energimyndigheten har i sina föreskrifter (STEMFS 2013:1) beskrivit de olika typer av byggnader eller anläggningar som kan få hjälp av certifierade installatörer. Myndigheten ska framöver fortsätta arbetet genom att utvärdera vilken efterfrågan som finns samt vilket resultat certifieringarna ger upphov till.

Här finns mer information om certifieringssystemet

Här finner Ni Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2013:1

Här finner Ni Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2013:3

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.