Miljömål – maj 2013

30 maj, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 9246-12

Skäl att förbjuda uppförande av en mindre brygga inom detaljplanelagtområde har inte ansetts föreligga.

 

M 9593-12

I ett mål om utdömande av vite avseende ett föreläggande om att inte överskrida viss ljudnivå har Mark- och miljööverdomstolen endast ansett det klarlagt att föreläggandet överträtts till viss del.


M 1764-13

Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning till mark- och miljödomstolen med anledning av att mark- och miljödomstolen lagt omständigheter avseende fel vitesföreläggande till grund för sin prövning.

 

M 10193-12

Fråga om dispens från biotopskydd (allé). Dispens har medgetts för nedtagning av s.k. riskträd på en kyrkogård, däremot inte för träd där syftet angetts vara att återplantera för att möjliggöra en jämnare tillväxt och ett enhetligt intryck.

 

M 49-13

Ett föreläggande att ta bort en förrådsbyggnad inom strandskyddsområde har upphävts med hänsyn till att den enskilde tidigare erhållit beslut om att dispens för uppförande av byggnaden inte krävdes.

 

M 10816-12

Förutsättningar har funnits för inrättande av biotopskyddsområde (brandfält), men inte för att i samband med beslutet på förhand besluta om generell dispens för vissa åtgärder.

 

M 11189-12

Justering av villkor beträffande temperatur för avfallsförbränning

 

M 8490-12

Vid en prövning av tillstånd för vindkraftverk har en gränsgranne inte upptagits som sakägare. Denne har anfört domvilla och begärt resning. Eftersom ärendet kungjorts på föreskrivet sätt lämnades talan utan bifall.


M 5298-12

Mark- och miljööverdomstolen har begränsat ett tillstånd till uttag av grundvatten under Kristiansstadsslätten för jordbruksbevattbning att gälla under 25 år.

 

M 5301-12

Mark- och miljööverdomstolen har begränsat ett tillstånd till uttag av grundvatten under Kristansstadsslätten för jordbruksändamål att gälla under 25 år.

 

M 6589-12

Villkor för buller för verksamhet som hanterar returmaterial i form av trästolpar och slipers.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.