Minska avfallet genom förebyggande åtgärder

10 maj, 2013

Avfallsmängderna ökar i takt med att vi köper, använder och slänger mer saker. I Sverige är vi bra på att samla in avfall och återvinna. Men det räcker inte. Nu presenterar Naturvårdsverket en remiss med Sveriges första program som handlar om att förebygga avfall.

Naturvårdsverket har i bred samverkan med ett stort antal aktörer tagit fram ett förslag. Det innehåller flera inriktningsmål och åtgärder för främst områdena:
•    matavfall,
•    textilavfall,
•    bygg-och rivningsavfall
•    elavfall.

Minska avfallsmängder genom förebyggande åtgärder tidigt, innan något blivit avfall. I början satsar man på att många aktörer på frivillig väg genomför åtgärder, men på sikt kommer Naturvårdsverket att utreda och föreslå styrmedel.

Många möjligheter att förebygga avfall
Förebyggande åtgärder för att minska mängden avfall handlar om att få fram fler resurseffektiva och giftfria produkter och att förlänga livslängden för en vara eller ett material. Livslängden ökar med högre kvalitet och hållbarhet, och om varan eller materialet kan återanvändas. Flera av inriktningsmålen i programmet är tänkta att inspirera aktörer till att arbeta för att öka återanvändningen.

Exempel på åtgärder i programmet.
Några företag har redan börjat genomföra en del av åtgärderna nedan. Vi kan på goda grunda anta att omfattningen kommer att öka.
•    Utreda styrmedel och bedöma konsekvenserna dem. Man har exempelvis börjat med att titta på konsekvenserna av att införa ett reparationsavdrag
•    Utreda möjligheterna att vid offentlig upphandling ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder.
•    Riktad information till konsumenter om matsvinn
•    Andrahandsavdelningar i klädbutikerna
•    Utreda möjligheten att ändra plan- och bygglagen så att det i byggprocessen går att ställa krav på åtgärder för att förebygga avfall

Alla EU:s medlemsländer ska enligt direktivet för avfall ha avfallsplaner. Sveriges avfallsplan innehåller mål och åtgärder för följande fem prioriterade områden:
1.    Avfall i bygg- och anläggningssektorn
2.    Hushållens avfall
3.    Resurshushållning i livsmedelskedjan
4.    Avfallsbehandling
5.    Illegal export av avfall till andra länder.

Mer information
Remissen för avfallsförebyggande programmet
Nationella avfallsplanen

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.