Ny tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall

13 juni, 2013

Naturvårdsverket ska tillsammans med Boverket driva ett tillsynsprojekt för att minska mängden bygg- och rivningsavfall samt för att förbättra hanteringen. En tredjedel av allt avfall som uppkommer i Sverige utgörs av bygg- och rivningsavfall. Byggandet ger därför en stor miljöpåverkan och orsakar ungefär en sjättedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Cirka fyrtio procent av avfallet sorteras inte på plats innan det går till deponi eller annan behandling.

 

Byggherrens ansvar
Det är i första hand byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamhet. Det är viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering innan rivning och renovering startar. Den är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt.

 

Byggherren ska anmäla rivningen till kommunen och för att den ska kunna genomföras måste kommunen ha gett tillstånd. I den här processen finns det goda möjligheter att se till att byggherrar och entreprenörer hanterar avfallet på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (Miljöbalken 15 kap 5 a §) och att EU:s avfallshierarki följs. Enligt avfallshierarkin ska avfallet i första hand förebyggas så att det inte skapas så mycket avfall.

 

Här finner Ni mer information om tillsynskampanjen.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.