Sammanfattning av nya regler inom Boverkets område

28 juni, 2013

Den 1 juli ändras flera av Boverkets regler som berör byggandet. Nedan finner Ni en sammanfattning av ändringarna:

Ändringarna innebär att Boverket har anpassat flera av reglerna till EU:s byggproduktförordning som tillämpas fullt ut från den 1 juli. Vi har också anpassat reglerna till förändringar i plan- och byggförordningen från den 1 juli. Länkar till EU:s byggproduktförordning och plan- och byggförordningen finns i relaterad information i högerspalten.

 

Regler om CE-märkning
Reglerna om CE-märkning finns numera i byggproduktförordningen. Boverket har därför upphävt föreskrifterna om CE-märkning. Vi har också infört en ny föreskrift, SEK, om språkkrav och uppdaterat reglerna om typgodkännande, TYP.
Ny föreskrift: SEK 1
Mer information (konsekvensanalys)

Ändrad föreskrift TYP 7

 

Regler om utredning om alternativa energiförsörjningssystem
Om du uppför en ny byggnad ska du göra en utredning om alternativa energiförsörjningssystem innan byggnadsarbetena påbörjas. Boverket har tagit fram regler som anger vilka byggnader som inte omfattas av kravet. Reglerna gäller från den 12 juli.
Ny föreskrift: ALT 1
Mer information (konsekvensanalys)

 

Regler om enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder är ändrade. Reglerna har funnits sedan 2003 och nu har vi genomfört förändringar som har sin utgångspunkt i Boverkets uppföljningar av tillämpningen. En nyhet är kompletterande råd om teleslinga i receptioner.
Ändrad föreskrift: HIN 3
Mer information (konsekvensanalys)

 

Boverkets byggregler, BBR
Boverkets byggregler har ändrats. Flera ändringar är en anpassning till EU:s byggproduktförordning. Vi har också förtydligat vad av reglerna om tillgänglighet och bostadsutformning som är regler till utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav och en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler har införts.
Ändrad föreskrift: BBR 20


Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS
Boverkets konstruktionsregler har kompletterats med nationella val för sex olika eurokoddelar, fyra om laster och två om dimensionering av stålkonstruktioner. Vi har också bland annat förtydligat reglerna för lastnedräkning och sprickfaktorer för trä.
Ändrad föreskrift: EKS 9

 

Regler om brandbelastning, analytisk dimensionering och anmälningsplikt
Boverkets handbok ersätts av ett nytt allmänt råd, Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE 1. Vi har också gjort följdändringar, i form av hänvisningar till BBRBE, i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD. Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovpliktiga finns också i en ny version, VÄS 2. Hänvisningarna till plan- och byggförordningen är uppdaterade.
Nytt allmänt råd: BBRBE 1
Mer information (konsekvensanalys)

Ändrat allmänt råd, BBRAD 3
Mer information (konsekvensanalys)

Ändrat allmänt råd: VÄS 2

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB