Ny förordning om utvinningsavfall

1 juli, 2013

Den nya förordningen (2013:319) om utvinningsavfall träder i kraft den 1 juli och ersätter då den tidigare förordningen från 2008 med samma namn.

 

MSB har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning när det gäller miljöbalkens tillämpning i frågor om bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i förordningen om utvinningsavfall.

 

Det är EU-direktivet (2006/21/EG) om hantering av avfall från utvinningsindustrin och fem separata beslut från EU-kommissionen från 2009 som har genomförts i svensk lagstiftning. Detta har skett genom förordningen om utvinningsavfall och genom ändringar i ett antal andra förordningar.

 

Här finner Ni örordningen (2013:319) om utvinningsavfall

 

Riskanläggningar
En avfallsanläggning för utvinningsavfall kan definieras som en riskanläggning enligt 10 § i förordningen. Med en riskanläggning avses en avfallsanläggning

• vars egenskaper är sådana att det vid en bedömning enligt 44 § kan befaras att ett fel eller en brist i anläggningen eller i driften av den skulle kunna orsaka en allvarlig olycka,
• som innehåller farligt avfall i en sådan mängd att andelen farligt avfall i anläggningen vid en bedömning enligt 51 § medför att anläggningen ska anses vara en riskanläggning, eller
• vars vattenfas eller vätska har en sådan kemisk sammansättning att den vid en beräkning eller bedömning enligt 52, 53 eller 54 § ska anses vara en farlig kemisk produkt.

 

Verksamhetsutövarens skyldigheter
En verksamhetsutövare som har en riskanläggning omfattas av skyldigheten att ha

• en strategi för att förebygga allvarliga olyckor,
• ett säkerhetsledningssystem som genomför strategin och
• en intern beredskapsplan som specificerar de åtgärder som ska vidtas vid anläggningen i händelse av en allvarlig olycka.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.