Nu är naturens hälsokontroll genomförd

5 juli, 2013

Nu har Naturvårdsverket med hjälp av ArtDatabanken vid SLU genomfört en hälsokontroll av den svenska naturen genom rapporteringen enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Rapporten som innehåller 164 arter och 89 naturtyper är en temperaturmätare på hur det står till med den biologiska mångfalden, det vill säga hur djur och natur mår i Sverige.

 

Rapporteringen ger möjligheter att bedöma om arter och naturtyper finns som livskraftig del av den svenska naturen på lång sikt; det vill säga om de har gynnsam bevarandestatus. Rapporteringen bygger på fyra faktorer: populationsstorlek och -trend (areal för naturtyper), utbredning, kvalitet i miljön och framtidsutsikter. Alla fyra faktorer måste vara uppfyllda för gynnsam bevarandestatus.

 

Fakta om rapporteringen
Rapporteringen till EU enligt artikel 17 i Art- och habitatdirektivet sker vart sjätte år. Då rapporterar Sverige tillsammans med alla andra medlemsstater i EU in fakta om arter och naturtyper. Art- och habitatdirektivet är EU:s lagstiftning för att bevara och skydda naturen. EU kan begära in kompletterande underlag efter inrapporteringen.

 

Mer information om rapporteringen
Rapporteringen sker i så kallade biogeografiska regioner. För Sveriges del handlar det om den alpina regionen (i stort sett fjällen), den kontinentala regionen (i stort sett Skåne, södra delen av västkusten, delar av Blekinge, södra Öland) och den boreala regionen (resten av landet) på land, samt den atlantiska regionen (längs västkusten) och den baltiska regionen (Östersjön och Bottenviken) i havet. Det görs ingen samlad bedömning för hela landet. Däremot kommer samlade bedömningar att göras utöver landsgränserna för varje biogeografisk region på EU-nivå.

 

Läsanvisning

Arterna och naturtyperna presenteras per biogeografisk region. För varje art och naturtyp anges kod enligt Art- och habitatdirektivets bilaga. För arterna anges också artnamn på svenska.

 

Artens eller naturtypens bevarandestatus anges längst till höger, och kan vara gynnsam (favourable, FV), vilket anges med grön färg, otillräcklig (U1, gul) eller dålig (U2, röd), samt okänd (X). Om arten inte har gynnsam bevarandestatus anges oftast även om statusen blir bättre (+), sämre (-) eller är oförändrad (=).

 

Arters bevarandestatus baseras på fyra olika bedömningsfaktorer: utbredningsområdet, populationsstorleken, livsmiljön (förekomst och kvalitet) och framtidsutsikterna. Var och en av dessa faktorer klassificeras på samma sätt som FV, U1 eller U2 som ovan. För att en art ska kunna ha gynnsam bevarandestatus får ingen av faktorerna vara otillräcklig eller dålig.

 

För utbredningsområde och populationsstorlek anger tabellerna både aktuella värden, trender i form av pilar, och referensvärden för vad som kan anses vara gynnsam bevarandestatus för denna bedömningsfaktor. För populationsstorleken anges oftast ett intervall som aktuellt värde. Endast om trenden är stabil eller ökande och aktuellt värde ligger på eller över referensvärdet får faktorn bedömas som gynnsam.

 

Några exempel på hur tabellerna kan tolkas
Den vanligaste anledningen till att arter inte har gynnsam bevarandestatus är att populationen inte är tillräckligt stor (se t.ex. utter, där populationen visserligen ökar, men fortfarande ligger under referensvärdet) och/eller minskar. Några arter har tillräckligt stora populationer och en stabil eller positiv populationsutveckling, men bedöms ändå inte ha gynnsam bevarandestatus på grund av brister i livsmiljön (se t.ex. buskmus och blodigel i den boreala regionen och gråsäl i den baltiska regionen (Östersjön)). För några få arter (till exempel ävjepilört och alvarmalört i den boreala regionen) är ett begränsat utbredningsområde det största problemet.

 

För naturtyper är bilden delvis en annan. Även här spelar begränsad förekomst en mycket viktig roll för bedömningen av bevarandestatus, men kvalitetsaspekterna är också mycket viktiga. Det blir särskilt tydligt om man tittar på de marina naturtyperna.

 

Rapporterade bedömningar för arter i alpin region

Rapporterade bedömningar för arter i boreal region

Rapporterade bedömningar för arter i kontinental region

Rapporterade bedömningar för marina arter

Rapporterade bedömningar för naturtyper i alpin region

Rapporterade bedömningar för naturtyper i boreal region

Rapporterade bedömningar för naturtyper i kontinental region

Rapporterade bedömningar för marina naturtyper

Lista över naturtyper

Karta över biogeografiska regioner på Eionets webbplats

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.