Ny förordning avseende miljöfarlig verksamhet

17 juli, 2013

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Närmare 5 000 företag i Sverige måste ha sådant tillstånd. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av Miljöprövningsförordningen (2013:251). Den nya Miljöprövningsförordningen ersätter FMH-bilagan.

 

Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § MB är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter som från tid till annan bedöms vara de mest störande. Det är samtidigt ett sätt att skapa rättstrygghet för dem som är närmast berörda av de här verksamheterna.

 

Ny nyckel för att översätta koder från FMH-bilagan till Miljötillsynsförordningen.

 

Föreläggande om tillståndsprövning
Om tillståndsplikt saknas för en verksamhet kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Förutsättningen är att verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön.

 

Miljöprövningsförordningen ersätter FMH-bilagan
Miljöprövningsförordningen ersätter i stora delar förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), FMH,  vars tidigare bilaga nu ingår i den nya förordningen. Dock finns vissa delar av FMH ännu kvar. Det är i samband med genomförandet av Industriutsläppsdirektivet (2010/75) i svensk lagstiftning detta sker. Miljöprövningsförordningen börjar gälla den 18:e juni 2013.

 

Här finner Ni Miljöprövningsförordningen (2013:251).

 

Här finner Ni Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Här finner Ni Naturvårdsverkets publikation Att pröva eller inte pröva?

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.