Rapex – Informations- och varningssystem för farliga produkter

5 juli, 2013

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats.

 

Myndigheterna, i länderna inom EU, som arbetar med produktsäkerhet för konsumenter är skyldiga att rapportera till EU-Kommissionen om det finns produkter med allvarliga säkerhetsrisker på marknaden som man har vidtagit åtgärder mot.

 

Konsumentverket är Sveriges kontaktpunkt för Rapex. Det innebär att Konsumentverket har som uppgift att samla in information om produkter med allvarliga risker som finns på marknaden och sedan förmedla den vidare till Rapex.

 

Risker med produkter som rapporteras är bland annat kvävning, kemisk risk, brännskador, inre eller yttre skador, elektriska stötar, hörselskador, skador på ögon och dödsfall.

 

Nationellt nätverk
För att enkelt kunna sprida informationen när det kommer larm om en produkt med allvarlig säkerhetsrisk har Konsumentverket byggt upp ett nationellt nätverk. I nätverket ingår kommunernas konsumentvägledare, branschorganisationer och företag.

 

Konsumentverket förmedlar Rapex veckorapporter till övriga tillsynsmyndigheter i Sverige. De andra tillsynsmyndigheterna är:

• Transportstyrelsen
• Elsäkerhetsverket
• Arbetsmiljöverket
• Kemikalieinspektionen
• Läkemedelsverket
• Boverket
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Tullverket

 

Här kan Ni själva söka i RAPEX.

 

Informationen kommer från Konsumentverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB