Fjärde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP4)

12 augusti, 2013

Den fjärde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP4) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning.

Ändringen innebär en anpassning till den fjärde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserad system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

 

Genom ATP4 antas bland annat:
• Ändringar av nya farokategorier för kemiskt instabila gaser och icke brandfarliga aerosoler;
• Undantag för märkning av konsumentprodukter med faropiktogrammet GHS05 på etiketten (gäller ämnen och blandningar som är klassificerade som frätande för metaller men inte som frätande på hud och/eller ögon).
• Utökade undantag vid märkning av särskilt små innerförpackningar (10 ml eller mindre).
• Även terminologin i olika bestämmelser i bilagorna och vissa tekniska kriterier ändras för att underlätta för aktörerna och tillsynsmyndigheterna att genomföra reglerna, förbättra lagtextens enhetlighet och skapa större klarhet.

 

De nya reglerna blir bindande för ämnen från och med den 1 december 2014* och för blandningar från och med den 1 juni 2015*, men får tillämpas redan nu.

* Undantag är leveranser av ämnen före den 1 december 2014 och leveranser av blandningar före den 1 juni 2015. De behöver inte märkas om och omförpackas förrän den 1 december 2016 (ämnen) respektive 1 juni 2017 (blandningar). OBS! Senare leveranser av samma ämne eller blandning omfattas inte av undantaget.

 

Här finner ATP4 (kommissionens förordning (EU) nr 487/2013.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.