Miljömål – augusti 2013

30 augusti, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 10360-12

Ett vitesföreläggande har bedömts vara riktat mot fel adressat och därmed inte kunnat dömas ut.

 

M 10362-12

Ett vitesföreläggande har bedömts vara riktat mot fel adressat och har därmed inte kunnat dömas ut.

 

M 473-13

I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft har ett villkor som innebar preciserade krav på placering av vindkraftverken inte ansetts miljömässigt motiverat.

 

M 10072-12

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit en ansökan om tillstånd till vindkraftverk med motiveringen att lokaliseringen inte är lämplig med hänsyn till förekomsten av rödlistade och sällsynta fåglar.

 

M 2275-13

Omlokalisering av wc-tank till annan plats på fastigheten har ansetts vara att jämställa med inrättande av ny avloppsanordning och därmed tillståndspliktig. Då tillstånd inte sökts har förutsättning funnits för uttag av miljösanktionsavgift.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.