Regeländringar med anledning av EU:s biocidförordning

10 augusti, 2013

Med anledning av EU:s nya biocidförordning uppdaterar Kemikalieinspektionen  föreskrifterna om bekämpningsmedel, KIFS 2008:3. De nya föreskrifterna förväntas tidigast kunna träda i kraft i mitten av september 2013.

 

EU:s nya biocidförordning (EU) nr 528/2012 ska börja tillämpas den 1 september 2013. Då upphör biociddirektivet (direktiv 98/8/EG) att gälla, dock med några undantag. Därmed ändras och upphävs vissa svenska regler.

Idag regleras biocidprodukter på tre nivåer i svensk lagstiftning:

• i miljöbalken,
• i förordning (2000:338) om biocidprodukter,
• i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

De svenska bestämmelserna består dels av regler från biociddirektivet (direktiv 98/8/EG) som förts in i svensk lag och dels av äldre nationella bestämmelser som ska tillämpas under en övergångsperiod. EU:s nya biocidförordning innehåller nyheter jämfört med biociddirektivet. Förordningen gäller direkt och ska inte föras in i svensk lagstiftning. Men de svenska bestämmelserna om godkännande och användning av biocidprodukter behöver anpassas till den nya biocidförordningen.

Under en övergångsperiod får äldre nationella bestämmelser om tillhandahållande på marknaden fortfarande tillämpas på vissa biocidprodukter. Vissa äldre bestämmelser får därför finnas kvar.

 

Alla svenska regler hinner inte uppdateras
All svensk rätt kommer inte att hinna anpassas till EU:s nya biocidförordning före den 1 september. Innan fullständig anpassning har skett i svensk rätt kommer bland annat parallella definitioner av begreppet ”biocidprodukt” att gälla. EU-rätten har dock företräde framför nationell rätt.

 

Därför hinner svensk rätt inte anpassas till den 1 september
Regeringen har föreslagit att de svenska förordningarna om växtskyddsmedel (2006:1010) och biocidprodukter (2000:338) upphävs och att de bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter som fortfarande ska gälla tas in i en ny förordning om bekämpningsmedel. Regeringen har skickat detta förslag på remiss. Remisstiden sträcker sig till den 11 oktober 2013. Det innebär att de svenska reglerna inte hinner anpassas till den 1 september 2013 då EU:s biocidförordning ska börja tillämpas.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.