Sex nya ämnen föreslås bli tillståndspliktiga i Reach

5 augusti, 2013

Sex ämnen föreslås nu att bli införda i bilaga XIV till Reach. Om de förs in i bilagan blir de tillståndspliktiga, det betyder att företag som vill använda och sätta ut ämnena på marknaden behöver tillstånd.

 

Ämnena som föreslås är:
• N,N-dimetylformamid (DMF)
Används i lösningsmedel och som laboratoriekemikalie.

• Azodikarbonamid
Är en råvara för tillverkning av gummi och plast. Förekommer i gummi och plastvaror.

• Eldfast keramisk aluminiumsilikatfiber (RCF)
Ett isoleringsmaterial för industriell användning i hög temperatur, i till exempel ugnar och i glas- och metallindustri. Det används även till kablar och ledningar och som brandskydd i industriell utrustning, till exempel inom flyg- och fordonsindustrin.

• Eldfast keramisk zirkoniumaluminiumsilikatfiber (Zr-RCF)
Samma användning som RCF.

• Dekabromdifenyleter (Deka BDE)
Används som flamskyddsmedel ibland annat isoleringsmaterial, textil och plaster i fordonsindustrin.

• 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl) fenol, etoxilerad, (tert-Oktylfenoletoxilat)
Används i färger, fogmassa, vax, polish och i ytbeläggningar på metallvaror.

 

Det gäller för ämnen i bilaga XIV
Ämnen i bilaga XIV får inte användas eller släppas ut på marknaden utan tillstånd. I samband med att ett beslut fattas om att föra in ett ämne på bilaga XIV bestäms även ett datum från vilket ämnet inte får släppas ut på marknaden eller användas utan ett beviljat tillstånd, ett så kallat slutdatum eller solnedgångsdatum. Samtidigt bestäms ett datum när ansökningar om att använda ämnet senast ska ha inkommit till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det datumet ska vara minst 18 månader före slutdatum. Tillstånd kan sökas av den som tillverkar, importerar eller använder ämnet.

 

Här finner Ni mer information om tillståndsprövning.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.