Sjöarbetskonventionen

21 augusti, 2013

Den så kallade Sjöarbetskonventionen (Maritime Labour Convention) har nu trätt i kraft. Konventionen handlar om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter ombord på fartyg. Sverige är en av de trettiotal länder som ratificerat konventionen och i samband med att den trädde i kraft ändrades vissa delar av svenska författningar. Bland annat innebär det att krav på sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen införs.

 

Sjöarbetskonventionen (Maritime Labour Convention, MLC) antogs av Internationella arbetsbyrån (ILO) 2006. I konventionen fastställs rättigheterna globalt för sjöpersonal. I Sverige finns, till största delen, motsvarande bestämmelser i befintliga lagar, förordningar och föreskrifter samt genom arbetsmarknadens parters kollektivavtal.

 

Konventionen, som trädde i kraft 20 augusti 2013, omfattar
• alla fartyg, utom fiskefartyg och örlogsfartyg, med en bruttodräktighet 200 och större som trafikerar fartområde A-C (Vänern och Kalmarsund undantaget)
• alla fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 eller större och som går i internationell trafik eller som trafikerar ett annat lands inre fartvatten.

Förändringarna innebär bland annat regelverken förenklas, att en strängare kontroll av efterlevnaden sker och att det finns grundläggande miniminormer för sysselsättning och sociala krav. Det in sin tur innebär förbättrade arbets- och levnadsvillkor för sjöfolk världen över.

 

För svensk del innebär det bland annat att följande införlivas i svensk rätt:
• Sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen införs.
• Sveriges skyldigheter i fråga om hamnstatskontroller utvidgas.
• Tiden för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön förlängs.
• Krav på utbildning för fartygskockar. Sjömän får rätt till akut tandvård.
• Tiden för arbetsgivarens ansvar att bestrida kostnader för vård, kost och logi till följd av sjukdom förlängs.
• Ändringar görs i socialförsäkringslagen.

 

Här finner Ni mer information om Sjöarbetskonventionen (MLC).

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB