Miljömål – september 2013

29 september, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 11075-12

Fråga om avtal ingångna innan ikraftträdandet av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska tolkas på så sätt att de hindrar en part från att ta ut avgift, utöver det som regleras i avtalen, för tjänsten bortledande av dagvatten från de områden som omfattas av avtalen.

 

M 1527-13

I ett mål om föreläggande avseende undersöknings- och saneringsarbeten har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det funnits fog för ett villkor i fråga om arbeten under grundvattenytan.

 

M 5589-13

Fråga om förutsättningar för befrielse från skyldigheten att betala anslutningsavgift för kommunal va-anläggning.

 

M 3634-13

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att de av länsstyrelsen förelagda begränsningarna och försiktighetsmåtten beträffande vedeldning var utformade som generella föreskrifter och att länsstyrelsen inte haft behörighet att meddela sådana föreksrifter. Vidare har inte någon individuell bedöming av eventuella bidrag till påtalade olägenheter från respektive fastighet skett och inte heller fanns någon tydlig adressat i föreläggandet. Föreläggandet har undanröjts och målet återförvisats till nämnden för vidare utredning.

 

M 1341-13, M 1585-13, M 1586-13, M 1587-13 

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit det visat att vitesföreläggandet överträtts och att förutsättningar för utdömande av vitet förelegat.

 

 

M 8000-12

Mark- och miljödomstolen har inte godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och avslagit en ansökan om bergtäkt. Fråga om tillstånd till bergtäkt kunde meddelas i Mark- och miljööverdomstolen efter gjorda kompletteringar.

 

M 8040-12

Dispens från strandsskyddsbestämmelserna (i dess äldre lydelse) har inte ansetts krävas för åtgärder inom fastigheten. Åtgärder utanför fastigheten har däremot ansetts dispenspliktiga. Målet har återförvisats till nämnden för prövning i den delen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.