Sanktionsavgifter för arbetsmiljöbrott

12 september, 2013

Vi har tidigare skrivit nyhetsbrev om hur Arbetsmiljöverket vill förändra sanktionssystemet för vissa arbetsmiljöbrott. Nu har en remiss gått ut angående sanktionernas storlek.

 

När den nya lagändringen träder i kraft, tas alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några få undantag finns, exempelvis föreskriften om minderårigas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kan även fortsättningsvis rikta förelägganden och förbud med vite mot den som överträder bestämmelserna som inte har sanktionsavgift.

 

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2014. Regeringens proposition och riksdagsbeslutet föregicks av en statlig utredning (SOU 2011:57).

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets förslag på sanktionernas storlek.

 

Här finner Ni en konsekvensutredning över de föreslagna ändringarna.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB