CLP-förordningen uppdateras (ATP5)

18 oktober, 2013

Den femte tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP5) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ytterligare 22 ämnen förs därigenom upp på bilaga VI. För ämnen som förs upp på bilaga VI har myndigheterna bestämt en viss klassificering och märkning som måste följas i hela EU. För 17 ämnen uppdateras dessutom reglerna i bilaga VI.

 

Förteckningen över bindande EU-gemensam klassificering och märkning i bilaga VI till CLP har ändrats. Ytterligare 22 ämnen får därigenom bindande klassificering och märkning inom EU.

 

Dessutom uppdateras klassificering och märkning för 17 ämnen. De nya reglerna blir bindande från den 1 januari 2015 för alla poster med undantag för ”beck, koltjära, högtemperaturs-” (EG-nummer 266-028-2), där tillämpningen är bindande från och med den 1 april 2016. För alla dessa ämnen gäller dock att klassificering och märkning enligt ändringsförordningen får börja tillämpas redan nu.

 

Ändring av skyddsangivelse P210
I bilaga IV till CLP-förordningen listas skyddsangivelser. Genom den femte tekniska anpassningen görs en ändring av skyddsangivelse P210. Det som tidigare angivits under villkor för användning tas bort. Således ska inga villkor för användning finnas angivna i förordningen för P210. Tyvärr har ordalydelsen i själva skyddsfrasen blivit fel i samband med ändringen. Den korrekta ordalydelsen för P210 är den som återfinns i den fjärde tekniska anpassningen (ATP4) och är således: ”Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”

 

Här finner Ni ATP5 (Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 944/2013)

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.