Miljömål – oktober 2013

30 oktober, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 2753-13

Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp från förbränningsanläggningar har inte ansetts tillämpliga i fråga om tre hetvattenpannor eftersom föreskrifterna i aktuell del inte ansetts ha stöd i EU-direktivet om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (LCP-direktivet).

 

M 1818-13

I mål om tillsyn över sjön Tämnarens reglering har Mark- och miljööverdomstolen bedömt hur en föreskriven dämningsgräns och ett villkor om förhandstappning ska tolkas. Domstolen har slagit fast att det inte funnits anledning för länsstyrelsen att vidta tillsynsåtgärder.

 

M 1205-13

Förutsättningar att meddela tillstånd till utökad verksamhet vid ett blysmältverk har inte ansetts föreligga.

 

M 3679-13

Miljönämnden har haft rätt att ta ut tillsynsavgift av Swedavia såsom verksamhetsutövare till den civila flygverksamheten vid Luleå Airport. Detta trots att tillståndet till flygverksamheten vid flygplatsen lämnats till Försvarsmakten.

 

M 5451-13

Fråga om strandskyddsdipens kan medges vid ändrad användning av receptionsbyggnad till fritidshus.

 

M 632-13

Fråga om äldre vattenkraftverk, genom en år 1889 meddelad dom, haft sådant tillstånd att det inte behövt lagligförklaras i samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverket.

 

M 5115-13

En ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken har inte getts in innan åtgärder enligt villkoret skulle vara fullgjorda. Avvisningsbeslutet har fastställts.

 

M 2304-13

Ett begränsningsvärde för halten olja i dagvatten har upphävts och frågan om villkor för utsläppet har skjutits upp i avvaktan på utredning.

 

M 516-13

I ett mål om tillstånd till vattenverksamhet har ett villkor för dämningsgräns under viss del av året inte ansetts motiverat. Även fråga om tid för anmälan om oförutsedd skada.

 

M 4695-13

Fråga om vid vilken tidpunkt som föreläggande om borttagande av brygga ska fullgöras då en part först efter att bryggan uppförts lämnat in en ansökan om tillstånd för verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och i bedömningen av vid vilken tidpunkt bryggan ska vara borttagen inte tagit hänsyn till den pågående tillståndsprövningen.  

 

M 2747-13

Ett föreläggande att åtgärda brister i ventilation m.m. har i en punkt konstaterats ha ett otydligt innehåll. Ett upphävande av enbart den punkten skulle innebära en skärpning av föreläggandet. Hela föreläggandet har upphävts.

 

M 2748-13

Ett beslut om påförande av tillsynsavgift har fastställts.

 

M 11581-12

Fråga om betydelse av ett av tillsynsmyndigheten lämnat meddelande angående tolkning av villkor om arbetstider.

 

M 10932-12

Fartygsförening som driver hamnrörelse för sina medlemmar har ansetts vara verksamhetsutövare för miljöfarlig versamhet och kunnat debiteras tillsynsavgift.

 

M 11649-12

Särskilda skäl att bevilja tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område har bedömts föreligga.

 

M 1858-13

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att kostnaderna för skyddsåtgärder till följd av trafikbuller inte stått i rimlig proportion i förhållande till bullerproblemets omfattning.

 

M 4291-13

En fastighetsägare har yrkat att bli befriad från anslutnings- och brukningsavgift för spillvatten och vatten eftersom huset på fastigheten står obebott och då det finns brunn på fastigheten med tjänligt vatten. Såväl Statens va-nämnd som Svea hovrätt har lämnat hans yrkande utan bifall.

 

M 2079-13

Enskilda sakägare har inte ansetts ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd).

 

M 4921-13

Ett beslut av en kommunaltjänsteman har upphävts på grund av bristande behörighet enligt delegationsordningen.

 

M 2847-13

Fråga om länsstyrelsens tillsyn över ett naturreservat innefattar äldre vägar samt om betesstängsel utformats på lämpligt sätt.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.