Relining med Bisfenol A

29 oktober, 2013

I en studie har Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket funnit att 8 av 22 undersökta byggnader hade Bisfenol A i vatten där rör renoverats med relining. Boverket har gjort en sammanställning av hur vanligt det är med relining med Bisfenol A i Sverige. Resultatet visar att metoden använts i cirka 60 byggnader med 3 000 lägenheter på ett flertal orter i landet.

 

Under 2006–2011 renoverades cirka 3 000 lägenheter i Sverige och nu har en undersökning visat att 8 av 22 undersökta byggnader hade små mängder Bisfenol A i vattnet.

 

Bisfenol A, vanligen förkortat BPA, är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Studier har visat att BPA är hormonstörande vid låga doser. Det är osäkert om den mängd BPA som människor utsätts för i vardagen kan vara skadlig för hälsan.

 

BPA har egenskaper som medför att ämnet är faroklassificerat. Klassificeringen är gjord med hänsyn till vilka effekter som kan uppkomma om man har direktkontakt med ämnet, vilket kan vara aktuellt vid industriell hantering av BPA. Klassificeringen anges med faroangivelser eller riskfraser. Varje faroangivelse och riskfras har en motsvarande kod.

 

BPA är klassificerat enligt följande egenskaper (koder enligt det nya märkningssystemet CLP och det gamla systemet KIFS 2005:7): Kan orsaka allvarliga ögonskador (H318 enligt CLP, R41 enligt KIFS 2005:7); irritation i luftvägarna (H335, R37); allergisk hudreaktion (H317, R43); skadligt för vattenlevande organismer (R52). Ämnet misstänks dessutom kunna ge skadliga effekter på fortplantningsförmågan (H361f, R62). BPA är biologiskt lättnedbrytbart i naturliga sötvatten och i jord.

 

På vilka orter i Sverige har relining med Bisfenol A använts?

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.