Konkurrensverket ifrågasätter när offentligt konkurrerar med privat

20 november, 2013

Konkurrensverket står bakom en intressant skrivelse till regeringen. Flertalet kommuner och statliga myndigheter ändrar sitt beteende på marknaden när Konkurrensverket ifrågasätter om de agerar enligt konkurrenslagen. När de ändrar sitt beteende frivilligt innebär det att konkurrensproblem rättas till snabbare än om Konkurrensverket ska driva ärendet i domstol.

 

Detta framgår av den skrivelse som Konkurrensverket har skickat till regeringen med en uppföljning av de ärenden om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som vi hanterat sedan reglerna infördes 2010.

 

Sedan konkurrenslagen fick ett tillägg som begränsar möjligheterna för offentliga organ att bedriva verksamhet som snedvrider konkurrensen har det kommit in ca 300 tips och förfrågningar till Konkurrensverket. Ett ärende som rör den beställningstrafik som Skelleftebuss erbjöd och som vi ansåg var konkurrensbegränsade, har avslutats i Stockholms tingsrätt och tingsrätten gick på vår linje och förbjöd verksamheten. Nu väntar ytterligare fyra ärenden om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på att tas upp till förhandling i domstol. De gäller Badanstalten i Strömstad, Servicekontoret i Borås, Räddningstjänsten Dala Mitt och Växjö kommuns anslutning av fastigheter till fjärrvärmenätet.

 

De frivilliga åtgärder som kommuner och myndigheter har gjort har bidragit till att konkurrensproblem har undanröjts i ett flertal fall. Det innebär att kommuner eller myndigheter själva ändrar sitt beteende på marknaden efter att Konkurrensverket inlett en undersökning. Så skedde bland annat när Malmö kommun avstod från att bygga en nationalarena för bowling som skulle konkurrerar med privata bowlingbanor, eller när Kalmar Vatten begränsade sin uppdragsverksamhet.

 

Bland de problem som Konkurrensverket har identifierat finns en brist på särredovisning av konkurrensutsatt verksamhet hos statliga myndigheter och kommuner. Det gör det svårt att följa upp hur pengarna har fördelats. Ett annat problem är att handläggningstiderna är långa fram till att en aktör får ett förbud för sin konkurrensbegränsande verksamhet.

 

Här finner Ni konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB