Miljömål – november 2013

29 november, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 2959-13
En mark-och miljödomstols underlåtenhet att på parts begäran hålla muntlig förhandling i ett mål som berört fråga om sådana civila rättigheter som avses i Europakonventionen har bedömts som ett rättegångsfel. Mark-och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

 

M 11421-12
Förutsättningar att ålägga Trafikverket att vidta åtgärder för att minska buller från Hagalunds bangård i Solna kommun har ansetts föreligga.

 

M 5622-13
Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning för BDT-vatten uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan anläggning. Nämnden har därför att fog för att förbjuda anläggningen.

 

M 3695-13
MÖD har ändrat underinstansens tillståndsdom endast beträffande ändrad verksamhet genom installation av filter för rening av kylargaser samt villkor för utsläpp av stoft efter sådant filter.

 

M 2368-13
Särskilda skäl har ansetts föreligga att medge dispens från biotopskydd. Ansökan avsåg fyra oxlar i mycket dåligt skick i en trädallé. Sökanden har åtagit sig att plantera ersättningsträd och låta de fällda träden ligga kvar på marken som en värdefull biotop.

 

M 4569-13
Omlokalisering av en infiltrationsbädd med ny infiltrationsteknik har jämställts med inrättande av en ny avloppsanordning. Åtgärderna har därför varit tillståndspliktiga. Eftersom tillstånd inte sökts har det funnits förutsättningar att ta ut en miljösanktionsavgift.

 

M 3238-13
Mål gällande tillsyn avseende våtmark. Markavvattning i visst område har inte fungerat tillfredsställande vilket har lett till försumpade åkrar. Fråga om en anlagd våtmarks eventuella påverkan på vattennivåer i diken. Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till länsstyrelsen för att närmare utreda saken.

 

M 4091-13
Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har inte bedömts föreligga för nybyggnad av komplementbyggnad utanför etablerad tomtplats.

 

M 6653-13
Anmälda åtgärder (byggande i vatten) har ansetts vara av så begränsad omfattning att länsstyrelsens beslut att lämna åtgärden utan erinran kunnat godtas.

 

M 4608-13
Sedan Statens Va-nämnd fastställt att en kommun i egenskap av huvudman för allmän va-anläggning har att tillgodose behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp har, efter överklagande av kommunen, berörda motparter medgivit kommunens talan. Hovrätten har därför upphävt Statens Va-nämnds beslut i överklagade delar. 

 

M 2831-13
Det är byggnadens faktiska användningssätt som bör avgöra om den kan undantas från kraven att inventera PCB. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom att döma ut förelagda viten.

 

M 4093-13
I likhet med underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen ansett att konkursboet har bedrivut gruvverksamhet och därmed är att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken.

 

M 4030-13
Vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken har nyttan av ett bullerplank inte ansetts stå i rimlig proportion till kostnaden.

 

M 4233-13
I likhet med underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen funnit att konkursboet bedrivit gruvverksamhet och därmed är att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken. 

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.