Miljömål – december 2013

30 december, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6577-13
Fråga om strandskyddsdispens kan meddelas för bostadshus i ett område som utpekats som s.k. LIS-område. Även fråga om kommunal nämnds rätt att överklaga nekad strandskyddsdispens.

 

M 3265-13
Länsstyrelsen har förbjudit ett bolag att använda aska från ett pappersbruk ovanför tätskiktet i sluttäckningen av en tipp. Sedan bolaget i Mark- och miljööverdomstolen inte längre motsatt sig förbudet har Mark- och miljööverdomstolen fastställt länsstyrelsens beslut.

 

M 6740-12
Fråga om utformning av villkor för buller från skilda vindkraftsparker med delvis samma påverkansområde. Även fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 16 kap. 11 § miljöbalken om samordnad prövning.

 

M 947-13
Spritfabrik på Kristianstadsslätten har ej beviljats tillstånd till ytterligare uttag av grundvatten.

 

M 4026-13
Föreläggande om ställande av säkerhet enligt 15 kap. 34 § miljöbalken för en kommunal avfallsdeponi.

 

M 2300-13
I ett mål om avgift för tillsyn relaterad till energianvändning har Mark- och miljööverdomstolen funnit att tillsynsavgiften utgjort en avgift och inte en skatt. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts.

 

M 2647-13
Fråga om behov av villkor att ställa ekonomisk säkerhet för verksamhet avseende lagring av oljeprodukter m.m.  

 

M 4955-13
I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt det av kommunen förelagda vitet.

 

M 7165-13
Förutsättningar att meddela förbud mot att släppa ut spillvatten till avloppsanläggning har ansetts föreligga.


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.