Fyra prioriterade områden i avfallsförebyggande program

15 januari, 2014

Naturvårdsverket har presenterat Sveriges första avfallsförebyggande program. Mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall är de prioriterade områdena. De har valts därför att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall.

 

Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. Det ska innehålla mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga ämnen. Naturvårdsverket ska följa upp programmet och ta fram ett nytt senast 2018.

 

I programmet anger Naturvårdsverket exempel på åtgärder som olika aktörer kan vidta för att förebygga avfall. Vad det gäller textil föreslås kommunerna bland annat att

• inrätta insamlingsbehållare eller andra insamlingssystem för textilier på alla återvinningscentraler i samverkan med andrahandsaktörer,
• skapa lättillgängliga insamlingssystem för hushållen gällande textilier,
• undersöka återanvändnings- och återvinningsmöjligheter av textilier innan de skickas till energiutvinning.

 

Förslaget till nya etappmål, som Naturvårdsverket tagit fram på regeringens uppdrag, har också redovisats. Etappmålen som berör avfallshanteringen innebär i korthet att

• 40 procent av alla textilier som sätts på marknaden ska återanvändas och 25 procent ska materialåtervinnas till 2020.
• Minst 60 procent av hushållens avfall och avfall från motsvarande verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns 2020. Återvinningsmålen bör höjas för förpackningar och returpapper.
• Matavfallet bör minska med minst 20 procent 2020 jämfört med 2010, vilket innebär att matsvinnet måste minska med en tredjedel.

 

De övriga två förslagen till etappmål handlar om efterbehandling av förorenade områden och minskad exponering för kadmium från livsmedel.

Informationen kommer från Naturvårdsverket och Avfall Sverige.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.