Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden

31 januari, 2014

Det är övervägande positiva miljöeffekter av det statligt finansierade arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Men metoderna för sanering och riskvärdering behöver utvecklas så att de mest hållbara lösningarna kan väljas när ett gammalt industriområde ska tas om hand.

 

Detta visar en utvärdering av tio av de mest förorenade industriområden som efterbehandlats med statliga medel. Här finns bland annat BT Kemi i Skåne och EKA i Bengtsfors. Sweco har gjort utvärderingen på Naturvårdsverkets uppdrag.

 

I Sverige finns cirka 1 300 allvarligt förorenade områden och ytterligare 13 000 har potentiellt stora risker. Det statliga bidraget kan användas där det inte finns någon som har ett ansvar för att bekosta åtgärder och det inte heller finns någon som vill investera för att utnyttja marken.

 

Utvärderarna påpekar att det behövdes åtgärder vid de studerade projekten eftersom riskerna för miljö och/eller hälsa var oacceptabla. Läckaget av farliga ämnen fortsätter tills områdena är åtgärdade. Områdena ligger ofta i glesbygd där efterfrågan på marken är liten och där en exploatering inte kan bära kostnaden för en efterbehandling.

 

Uppdraget var också att bedöma den samhällsekonomiska effekten av de tio projekten. Utvärderarna konstaterar att det saknas underlag för att göra en säker bedömning av effekterna på nationell nivå och föreslår nya rapporteringskrav för projekten. Ett par saker talar mot att projekten är samhällsekonomisk lönsamma: att projekten ligger i områden med relativt liten befolkning och att dagens situation på fastighetsmarknaden inte innebär någon stor efterfrågan på mark i de här områdena.

 

Här finner Ni fallbeskrivning av förorenade områden

Här finner Ni huvudrapporten Utvärdering av förorenade områden

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.