Miljömål – februari 2014

27 februari, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4407-13
Fråga om bedömningen av vilken kravnivå som bör gälla enligt 2 kap. miljöbalken avseende verkningsgrad eller återvinningsgrad för svavelåtervinningsanläggning vid Nynas AB:s oljeraffinaderi i Nynäshamn.

 

M 6512-13
Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetstid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

 

M 8448-13

En delägare till ett fritidshus där ingen vistats sedan år 2000 ansökte om befrielse från den del av renhållningsavgiften som kallas grundavgift. Mark- och miljööverdomstolen fann dock att fastighetsägaren inte förmått visa att man på ett objektivt sätt saknar behov av den renhållningstjänst som finansieras av grundavgiften och att kommunen därför har rätt att ta ut grundavgift av fastighetsägaren.

 

 

M 10143-13
En ansökan om strandskyddsdispens har avvisats eftersom sökanden i Mark- och miljööverdomstolen begärt strandskyddsdispens för annan åtgärd än vad den ursprungliga ansökan avsåg.

 

M 2544-13
En verksamhetsutövare erhöll vid mark- och miljödomstolen tillstånd att få utöka sin produktion av blekt sulfatmassa och tillverkning av kartong. I Mark- och miljööverdomstolen yrkade verksamhetsutövaren ändring av ett av villkoren och yrkade därvid att få höja stofthalten i rökgaserna från en biobränslepanna. Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandet mot den bakgrunden att de stofthalter som uppmätts efter renoveringar av ifrågavarande biobränslepanna som gjorts under 2013 gav tillräcklig marginal, särskilt då villkoret var utformat som ett årsmedelvärde och därmed gav verksamhetsutövaren stora möjligheter att följa det föreskrivna villkoret.

 

M 9825-13
Fråga om va-taxa var förenlig med 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster dvs. om kostnaderna kan anses vara fördelade på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  

 

M 8124-13
I ett mål om strandskyddsdispens har det inte ansetts finnas särskilda skäl för att ge dispens för anläggande av bollplan och lekplats m.m.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.