Hur mycket bidrar olika länder till våra miljöproblem?

14 februari, 2014

Naturvårdsverket gav förra året ett uppdrag åt Stockholm Resilience Centre/Stockholm Environment Institute att skala ned de planetära gränsvärdena (PB) till nationell nivå. Syftet med att skala ned PB till nationell nivå är att se i vilken grad varje land bidrar till gränsöverskridande miljöproblem, orsakade av till exempel konsumtion och import från andra länder.

 

Resultatet finns presenterat i en rapport: National Environmental Performance on Planetary Boundaries (NV rapport 6576, juni 2013).

 

Planetära gränsvärden
För att undvika katastrofala miljöförändringar måste mänskligheten hålla sig inom vissa planetära gränser – gränser för hur mycket mänsklig aktivitet jorden klarar av. Det gäller en rad livsnödvändiga processer som alla också påverkar varandra. Om en gräns överskrids kan det påverka andra livsnödvändiga processer så att de också utsätts för stor risk.

 

Syftet med gränserna är att definiera ett säkert handlingsutrymme för mänskligheten som gör att mänsklig aktivitet inte ger upphov till oacceptabla och oåterkalleliga miljöförändringar.

 

Begreppet planetära gränsvärden definierades av professor Johan Rockström och medförfattare i en artikel som publicerades 2009 i tidskriften Nature. I artikeln definierades nio livsnödvändiga processer och gränsvärden.

 

Tre av gränsvärdena var redan överskridna, det gäller: växthuseffekter, förlorad biologisk mångfald och kväve. Övriga processer som identifierats och kartlagts är luftpartiklar, kemiska gifter, havsförsurning, nedbrytning av ozon, fosfor, sötvattenanvändning och förändrad markanvändning.

 

Här finner Ni rapporten: National Environmental Performance on Planetary Boundaries.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.