Nya regler kring punktskatter

24 februari, 2014

Den första april 2014 träder nya regler ikraft avseende punktskatter. Reglerna innebär ändringar angående användandet av EMCS, ställda säkerheter, uppskovsförfarandet, punktskattebesök m.m.

 

Nya regler om säkerheter
Upplagshavare ska byta ut sin lagringssäkerhet mot en ny sorts säkerhet.          

 

Ni som är godkänd som upplagshavare ska från den 1 april 2014 ha bytt ut Er tidigare s.k. lagringssäkerhet till en annan, mer generell, säkerhet. Syftet med ändringen är att Skatteverket ska kunna ta den nya säkerheten i anspråk i flera situationer än tidigare om Ni inte betalar den skatt som Ni ska betala i Er egenskap av upplagshavare.

 

Säkerheten ska som huvudregel lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor som vid varje tidpunkt faktiskt finns i Era skatteupplag. Detta medför stora krav på Er som upplagshavare att löpande se över att säkerhetens belopp är tillräckligt.

 

Ni får själv välja om Ni vill variera säkerhetens belopp efter hur Ert lager av obeskattade varor förändras eller om Ni vill ställa säkerhet med ett högre belopp. Tänk dock på att Ert godkännande som upplagshavare kan komma att ifrågasättas om säkerhet inte är ställd med tillräckligt belopp.

Läs mer om hur Ni räknar ut säkerhetsbeloppet.

 

Reglerna om att en upplagshavare eller en registrerad avsändare ska ställa en s.k. flyttningssäkerhet (tidigare kallad transportsäkerhet) för flyttning av varor under skatteuppskov är oförändrade.

 

Nytt sätt att beräkna en registrerad varumottagares säkerhet
Ni som är godkänd som registrerad varumottagare ska redan enligt tidigare regler ha ställt en säkerhet till Skatteverket. Från den 1 april 2014 ändras sättet för hur den säkerhetens belopp ska räknas ut.

 

Det nya beräkningssättet kan medföra att Ni måste höja beloppet på den säkerhet som Ni tidigare har ställt hos Skatteverket. Om Ni tidigare har fått Er säkerhet jämkad kan det nya beräkningssättet medföra att jämkningen ska ändras eller upphöra helt. I båda fallen ska Ni kontakta Skatteverket. Tänk på att en för låg säkerhet kan medföra att Ert godkännande som registrerad varumottagare kan komma att ifrågasättas.

 

Tydligare krav i uppskovsförfarandet
Det blir tydligare i lagstiftningen att Ni som mottagande upplagshavare är skyldig att ta emot varor som flyttas till Er under skatteuppskov på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som anges i e-AD. Ni har givetvis fortfarande möjlighet att vägra ta emot varor genom att avvisa dessa i EMCS.

 

Om varor flyttas under skatteuppskov till ett av Era skatteupplag ska Ni ta in dem på upplaget och föra in dem i lagerbokföringen.

 

Ni ska betala skatt för varor som Ni tar emot i direkt anslutning till Ert skatteupplag (t.ex. på gårdsplanen eller på lastbryggan utanför byggnaden där Ert upplag finns) om Ni lämnar en mottagningsrapport i EMCS men – trots Er skyldighet att göra detta – inte tar in varorna på upplaget. Ett sådant förfarande kan också medföra att Skatteverket kan komma att ifrågasätta Er lämplighet som upplagshavare.

 

Om Ni i stället är godkänd som registrerad varumottagare ska Ni ta emot varorna på den ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som anges i e-AD. Om Ni tar emot varorna någon annanstans ska skatten ändå betalas. Skatteverket kan också komma att ifrågasätta Er lämplighet som registrerad varumottagare.

 

Om Ni är godkänd som tillfälligt registrerad varumottagare ska Ni ta emot varorna på den mottagningsplats, som Ni har angett i Er ansökan om godkännande.

 

Punktskattebesök
Från den 1 april 2014 har Skatteverket möjlighet att göra punktskattebesök hos Er som är godkänd som upplagshavare. Syftet med besöket är att kontrollera att Ni fullgör Era skyldigheter under uppskovsförfarandet.

Skatteverket får genom ett punktskattebesök kontrollera att Ni
• har ställt säkerhet enligt gällande regler
• tar emot varor på det skatteupplag som avsändaren har angett i e-AD
• tar in varorna i Ert upplag
• sänder iväg varor under uppskovsförfarandet enligt vad Ni har angett i e-AD
• för varje skatteupplag löpande bokför affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga varor (lagerbokföring).

 

Punktskattebesök får genomföras i något av Era godkända skatteupplag. Om Ni förvarar eller kan antas förvara Er lagerbokföring i en annan verksamhetslokal, kan Skatteverket genomföra punktskattebesöket i den lokalen.

 

Vid ett punktskattebesök får Skatteverket granska och ta prov på varor i upplaget samt inventera lagret. Skatteverket får undersöka lådor, behållare, containrar eller andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras. Skatteverket får också kontrollera att föreskriven lagerbokföring finns (RSFS 2003:43) samt granska innehållet i denna. Vid besök i annan verksamhetslokal än skatteupplag får bara lagerbokföringen kontrolleras.

 

Skatteverkets möjlighet att utföra revision hos Er som redan är eller som ansöker om att bli godkänd som upplagshavare påverkas inte av att den nya kontrollformen punktskattebesök införs.

Skatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering

 

EMCS ska i vissa fall användas även inom Sverige
Från och med den 1 april 2014 är det i vissa fall obligatoriskt att utfärda ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) i EMCS (Excise Movement and Control System) när Ni som godkänd upplagshavare eller registrerad avsändare ska sända iväg varor under skatteuppskov. Detta gäller alltså oavsett om mottagaren befinner sig i Sverige eller i ett annat land eller om Ni ska flytta varor mellan Era egna skatteupplag.

 

Informationen kommer från Skatteverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.