Nya riktlinjer för bostadsrättsföreningars intygsgivare

21 februari, 2014

Alla bostadsrättsföreningar måste före det att bostadsrätt upplåts upprätta en ekonomisk plan. Detta gäller både vid nyproduktion och vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Föreningens plan måste sedan granskas av två för ändamålet behöriga personer så kallade intygsgivare.

 

Intygsgivare är de som fått behörighet efter en ansökan till Boverket. Uppdraget som intygsgivare är personligt och utförs under skadeståndsansvar. Deras uppdragsgivare är föreningens styrelse som har gett dem uppdraget.

 

Boverket granskar hur intygsgivarna har utfört sitt uppdrag efter till exempel en anmälan från en bostadsrättsförening. Om Boverket finner att intygsgivarna har godkänt en ekonomisk plan som innehåller brister kan en varning utfärdas och som en sista åtgärd återkalla behörigheten.

 

Ekonomiska planer
Boverket granskar inte ekonomiska planer, däremot utfärdar Boverket allmänna råd för utformningen av de ekonomiska planerna. Det är viktigt att förstå att en ekonomisk plan har ett helt annat syfte än en årsredovisning som ska spegla utfallet efter ett verksamhetsår. En ekonomisk plan är en kalkyl och dess uppgift är att visa om ett bostadsprojekt är sunt eller inte, det vill säga kunna bära sig ekonomiskt på längre sikt.

 

Boverket har i ett antal avgöranden under 2013 tagit ställning till att avskrivningar ska finnas med i en ekonomisk plan. Boverket har alltså tagit ställning i frågan, att avskrivningar som är en kostnad ska redovisas och att intygsgivaren inte ska godkänna en plan som inte tar upp avskrivningar.

 

Avgörandena kommer att införlivas i de nya allmänna råden som är under översyn.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.