Nya upphandlingsregler

6 februari, 2014

Europaparlamentet har röstat för förslaget till nya direktiv om offentlig upphandling. Belgaren Marc Tarabella är föredragande för reglerna om offentlig upphandling och upphandling inom vatten-, energi-, transport- och postsektorn.

 

Parlamentets och EU-ländernas förhandlare enades provisoriskt om reglerna redan i juni 2013. De innebär en översyn av EU:s nuvarande regler för offentlig upphandling och innehåller för första gången EU-standarder för koncessionskontrakt så att konkurrensen där blir mer rättvis. Syftet är att se till att man kan ta det mest fördelaktiga anbudet genom att införa nya tilldelningskriterier som i högre grad värderar miljöaspekter, sociala skäl och innovation.

 

De bästa buden
Tack vara det nya kriteriet om det "ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet" i tilldelningsprocessen kan myndigheterna lägga mer vikt vid kvalitet, miljöskäl, sociala frågor eller innovation samtidigt som de tar hänsyn till priset och kostnaderna under hela livscykeln.

– De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur och återigen sätta kvalitén i fokus, förklarade Marc Tarabella.

 

Innovativa lösningar
Ledamöterna lyckades få in ett helt nytt system för att satsa på innovativa lösningar inom offentlig upphandling. Ett "partnerskap för innovation" gör det möjligt för myndigheter att starta upphandlingar för att lösa ett särskilt problem utan att i förväg bestämma sig för en viss lösning. På så sätt finns det spelrum för entreprenören att i samarbete med den kontrakterande myndigheten att ta fram en lösning.

 

Mindre byråkrati för budgivarna och lättare tillträde för småföretag
Anbudsprocessen för företag ska bli enklare genom ett standardiserat EU-dokument för upphandling och baseras på självdeklarationer. Bara den budgivare som vinner kontraktet ska behöva visa originaldokumenten. Detta väntas minska den administrativa bördan för företagen med mer än 80 procent, enligt kommissionens beräkningar. De nya reglerna uppmuntrar också att kontrakten delas upp i mindre delar så att det blir enklare för småföretag att delta.

 

Strängare regler för underentreprenörer
För att bekämpa social dumpning och se till att arbetstagarnas rättigheter respekteras innehåller de nya lagarna regler för underleverantörer och strängare regler för "onormalt låga bud". Anbudsgivare som inte uppfyller EU:s arbetsrättsliga bestämmelser kan uteslutas från att delta i upphandlingen.

 

Ingen press för att privatisera offentliga tjänster
Överenskommelsen om EU-regler för koncessioner betonar att varje EU-land även i fortsättningen är fritt att bestämma hur de vill att byggkoncessioner och tjänster ska skötes, internt eller genom att läggas ut på entreprenad till privata företag. Det nya direktivet "ålägger inte myndigheterna att ha någon särskild juridisk form på sitt samarbete för fullgörandet av offentliga uppdrag" står det i texten. På grund av vattnets särskilda betydelse gick ledamöterna med på att vattensektorn inte ska omfattas av de nya reglerna om koncessioner.

 

Det nya regelverket träder sannolikt ikraft under senvåren 2016.

 

Här finner Ni Svenskt Näringslivs kommentarer om de nya direktiven.

Informationen kommer från Europaparlamentet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.