Tydligare ansvarsfördelning för vindkraftverk

7 februari, 2014

I skrivelsen "Arbetsmiljö och säkerhet vid vindkraftverk" har åtta myndigheter klargjort vad som gäller vid etablering av vindkraftverk. Idag råder osäkerhet kring regler och ansvarsområden mellan verksamhetsutövare och olika myndigheter.

 

Elsäkerhetsverket har tillsammans med sju andra myndigheter och efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en gemensam skrivelse för att säkerställa säkerheten vid vindkraftverk.

 

De andra sju myndigheterna är Arbetsmiljöverket, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och Försvarsmakten.

 

Oklarheter kring regelverken
Flera myndigheter upplever idag att det finns oklarheter kring regelverk och ansvarfördelning mellan verksamhetsutövare och olika myndigheter när det gäller arbetsmiljö och säkerhetsfrågor vid vindkraftverk.

 

För att kunna arbeta för att förebygga olyckor och se till att den pågående utbyggnaden av vindkraftverk sker på ett ansvarsfullt sätt är det viktigt att dessa oklarheter reds ut.

 

Bland annat pekar myndigheterna ut några risker som finns i samband med planering, tillståndsprövning, uppförande och drift samt vid nedmontering. Skrivelsen behandlar hur ansvarsfördelningen ser ut exempelvis vid brand och vid is på vindkraftverken.

 

Här finner Ni publikationen.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.